: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 10/06/2019

Bắc Kạn: Phấn đấu giảm gần 2.000 hộ nghèo trong năm 2019

Năm 2019 tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm 1.992 hộ nghèo, tương đương 2,5%, trong đó các huyện nghèo, xã nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo là 4%.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, trong đó tập trung ba nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Hệ thống chính sách giảm nghèo của tỉnh từng bước hoàn thiện theo hướng hỗ trợ có điều kiện không tạo tư tưởng trông chờ ỷ lại, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo. Các ngành chức năng và địa phương phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ, các địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả như chăn nuôi, trồng trọt trên cơ sở khai thác thế mạnh địa phương, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”… Toàn tỉnh hiện còn 17.435 hộ nghèo (chiếm 21,88%); số hộ cận nghèo là 9.415 hộ (chiếm 11,8%).     

T.Hoài