: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:10:40 - Thứ hai, 08/10/2018

Gia Lai: Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2018 có 70% hộ trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động.

Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 25% hộ trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước, biết tự lực vươn lên thoát nghèo.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng từ 3 đến 5 mô hình thực hiện Cuộc vận động, giúp 20 % hộ trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên một bước.  

 V. Mạnh