: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 - Thứ sáu, 09/11/2018

Bộ Xây dựng: Nhiều sai sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai sót trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018 của Bộ Xây dựng.

Theo Kết luận thanh tra, Bộ Xây dựng đã phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị và sử dụng trong phạm vi chỉ tiêu được giao. Bộ cũng đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm tại các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ trên cơ sở khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, còn 8 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị hành chính trưng tập viên chức làm việc theo vị trí việc làm công chức là không đúng quy định.

Thanh tra việc quản lý số lượng người làm việc và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện số lượng người làm việc (bao gồm công chức, viên chức, lao động hợp đồng) tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Xây dựng giao. Bên cạnh đó, tại một số đơn vị sự nghiệp công lập không ký hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng theo quy định mà chỉ ký hợp đồng lao động, hoặc chỉ xác định là viên chức đối với các trường hợp được thăng hạng chức danh nghề nghiệp là chưa phù hợp quy định.

Trong lĩnh vực tuyển dụng viên chức, qua kiểm tra 8 kỳ thi, xét tuyển viên chức của 12 đơn vị sự nghiệp công lập, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện việc chấm thi, tính hệ số điểm thi của một số kỳ thi còn sai sót. Số lượng thành viên của một số Hội đồng tuyển dụng còn chưa đúng quy định (có 9 đến 14 thành viên).

Đáng chú ý, về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra hồ sơ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, còn có việc đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đồng thời kết hợp phương án nhân sự cụ thể. Ngoài ra, tài liệu chưa thể hiện việc thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức đánh giá quá trình giữ chức vụ khi xem xét bổ nhiệm lại. Thậm chí, thiếu tờ trình đề nghị của bộ phận tham mưu.
Ngoài ra, có 5 trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm từ 1 tháng đến 2 tháng so với quy định. Có 8 hồ sơ viên chức quản lý không thể hiện đầy đủ tài liệu về việc tuyển dụng viên chức theo quy định.

Theo Kết luận thanh tra, hầu hết số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuôc Bộ Xây dựng được thực hiện theo quy định, nhưng tại thời điểm thanh tra còn có 3 cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so với quy định.

Về việc nâng lương, còn 11 đơn vị chưa ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 1 đơn vị không thực hiện việc xem xét nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện để xem xét nâng lương trước thời hạn.

Về biện pháp xử lý, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng câp phó. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức đảm bảo số lượng theo kế hoạch đã ban hành. Rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các cấp từ tháng 6/2012 đến nay. Chấm dứt việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo vị trí việc làm của công chức tại các cơ quan hành chính.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai sót nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.    

Đức Sơn