: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:00 26/03/2019

Lộ sai sót trong công tác cán bộ

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Kết luận thanh tra Bộ Nôi vụ nêu rõ, năm 2016, 2017 và đầu năm 2018, UBND tỉnh Thái Nguyên giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh vượt so với chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Cụ thể, năm 2016, vượt 17 biên chế, năm 2017 vượt 28 biên chế và đầu năm 2018 vượt 7 chỉ tiêu biên chế.

Kiểm tra việc tuyển dụng công chức tại Thái Nguyên, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, có một cơ quan ban hành các quyết định thành lập các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng, 6 cơ quan, tổ chức ban hành quyết định thành lập Ban giám sát và thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát trong kỳ thi tuyển công chức là chưa đúng thẩm quyền. 3 cơ quan, tổ chức xây dựng đề thi, đáp án thi không có thang điểm chi tiết.

3 cơ quan, tổ chức tính thời gian hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, hành chính để sắp xếp lương, tính thời gian nâng bậc lương tiếp theo đối với các thí sinh trúng tuyển và không dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp trúng tuyển để đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi thực hiện việc xếp lương.

Thậm chí, còn việc chấm điểm, tổng hợp điểm một số bài thi của 2 cơ quan, tổ chức chưa chính xác so với đáp án. Đối với các trường hợp đặc biệt, việc tiếp nhận 64 công chức không qua thi tuyển, trong quá trình thực hiện cũng còn một số tồn tại, hạn chế. 

Về việc tuyển dụng viên chức tại Thái Nguyên, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, có một đơn vị Hội đồng xét tuyển viên chức có 8 thành viên. 2 đơn vị chủ tịch Hội đồng tuyển dụng là trưởng ban tất cả các ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng. 2 đơn vị ban hành quyết định thành lập ban giám sát là chưa đúng thẩm quyền. Đáng chú ý, một số kỳ thi tuyển dụng viên chức không thực hiện việc giám sát kỳ thi. Việc chấm điểm, tổng hợp thang điểm, tính điểm xét tuyển một số bài thi của một số đơn vị còn chưa chính xác.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy một số cơ quan, tổ chức trong hồ sơ bổ nhiệm không có giấy chứng nhận sức khỏe của công chức tại thời điểm bổ nhiệm. Một số trình tự bổ nhiệm được được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại của một số trường hợp còn chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng xác định, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chưa được lưu giữ tại sở Nội vụ. Hồ sơ công chức của một số cơ quan, tổ chức còn thiếu một số các thành phần hồ sơ. Một số cơ quan, tổ chức chưa thực hiện mở sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức. Tại thời điểm thanh tra, có 3 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 12 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trước những sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại để có hình thức xử lý phù hợp.    

Đức Sơn