: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:50:00 - Thứ bảy, 13/01/2018

Kết luận thanh tra về quản lý nhà nước tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 12/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn ký ban hành Thông báo kết luận Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Công thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với Bộ GDĐT, TTCP kết luận, công tác xây dựng, rà soát và điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục, đào tạo còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Bộ GDĐT chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng miền, chế độ ưu đãi với giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục còn chậm.

TTCP cũng cho rằng, công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển dân số tự nhiên dẫn đến mạng lưới cơ sở giáo dục tuy có tăng những chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, vẫn còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn.

Bộ GDĐT cũng chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác thanh, kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng và đủ quy định của pháp luật.

Thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách với nhà giáo, TTCP phát hiện từ khi triển khai các quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý viên chức đến thời điểm kiểm tra là 5 năm, Bộ GDĐT chưa ban hành văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục. Mặt khác, việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục.

Việc kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GDĐT quan tâm đúng mức và kịp thời. “Trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, nêu trên thuộc về Lãnh đạo Bộ GDĐT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan”- TTCP khẳng định. 

Về hướng xử lý, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GDĐT yêu cầu cá nhân, tổ chức thuộc Bộ GDĐT nghiêm túc kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Chẩn chỉnh công tác quản lý, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra sau thanh tra. Đồng thời, TTCP đề nghị các địa phương kiểm điểm rút kinh nghiệm và có các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Bộ Công thương chưa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực. Một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong công tác cán bộ có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh. Thực hiện công khai không đúng quy định.

Đức Sơn