: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:55:09 21/09/2019

Lòng dân như nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khép lại. Một nhiệm kỳ mới bắt đầu với trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, để Mặt trận mãi là nơi tập hợp sức mạnh nhân dân, để hơn 90 triệu đồng bào cùng chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc.

Lòng dân như nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra một nguyên lý về đại đoàn kết dân tộc: “Đoàn kết là một chính sách của dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân thì ta đoàn kết với họ”. Là cơ sở của chính quyền nhân dân, chính quyền của dân, do dân và vì dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang thực hiện theo chân lý ấy, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần tôn trọng những điểm khác biệt miễn là không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc. Lợi ích quốc gia - dân tộc của chúng ta hôm nay là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là sự giàu mạnh, hùng cường của đất nước, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tất cả những ai cùng hướng tới mục tiêu ấy thì trở thành một khối đoàn kết sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đồng tâm hiệp lực thực hiện cho bằng được mục tiêu chung.

Đất nước đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi lớn, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức, hơn bao giờ hết chỉ có sự đồng lòng, nhất trí của toàn thể nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới trở thành sức mạnh để vượt qua những thách thức ấy. Lời kêu gọi từ Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một lần nữa truyền đi thông điệp đoàn kết, để củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của đồng bào trong nước, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Lịch sử đất nước, lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Lòng dân như nước, chỉ có nhân dân là người làm nên lịch sử, sức dân là vô địch. Chính nhân dân dựng lên hình hài Tổ quốc và cũng nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Những nhà tư tưởng ưu tú của dân tộc đã đúc kết: Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân, khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách để giữ nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng tinh hoa “dân là gốc” từ hàng nghìn năm lịch sử, đã sớm nhận ra sức mạnh của nhân dân bằng tư tưởng: “Dễ nghìn lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Cũng Người đã nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Trong bài phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhiều lần nhắc đến phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để tạo ra động lực, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhắc lại những tư tưởng trọng dân, để một lần nữa thấy hết tầm quan trọng, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Từ diễn đàn Đại hội, tinh thần ấy lan toả trong lời kêu gọi của Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kêu gọi nhân dân chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, hướng tới một tương lai tươi sáng của dân tộc.

Đại hội đã khép lại, nhưng còn đọng lại những hình ảnh đẹp, những tình cảm đẹp biểu trưng cho khối đại đoàn kết dân tộc. Suy ngẫm về sức mạnh nhân dân, muốn nhân dân đồng thuận, nhất trí, đoàn kết, thúc đẩy tính tích cực chính trị của nhân dân thì trước hết phải quan tâm đến lợi ích của dân, vai trò và trách nhiệm của Mặt trận ngày càng nặng nề hơn. Để nhân dân có thể thực thi đầy đủ quyền làm chủ của mình thì Mặt trận là nơi giúp người dân biết tìm ra những tương đồng chung, biết gác lại những khác biệt và hành động trên cơ sở những tương đồng chung ấy. Khi tất cả nhân dân đều lấy mục tiêu dân giàu nước mạnh, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết thì sẽ không khó có sự đồng tâm nhất trí. Đó chính là cơ sở để thực hiện đại đoàn kết toàn dân.

Chính là từ thực tiễn cuộc sống và đất nước, từ những hoạt động hiệu quả và tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân, xã hội và hệ thống chính trị các cấp sẽ có những đánh giá và nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc về vai trò của Mặt trận Tổ quốc, về tầm quan trọng của công tác Mặt trận, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Kỳ vọng và gửi gắm của nhân dân vào một thời kỳ phát triển mới của đất nước mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thành trọng trách của mình, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia vào xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập, đổi mới nội dung và phương thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân đáp ứng kịp thời trước những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc sẽ trở thành sức mạnh, đưa đất nước phát triển. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục xứng đáng là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đại Đoàn Kết