logo
Thứ sáu, 22/05/2015 19:58
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Bài 1: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc - một chủ đề của Đại hội XI (24/01/2011)
 
Hội nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội và
 UBTƯ MTTQ Việt Nam được tiến hành định kỳ 
                                              Ảnh: HOÀNG LONG
 
 
Trả lời các nhà báo trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ:

"Trong khi triển khai thực hiện toàn diện các văn kiện thì phải có trọng tâm. Vấn đề xây dựng Đảng đang được dư luận và nhân dân rất quan tâm. Một trong những bài học lớn rút ra từ ngày có Đảng là xây dựng khối đại đoàn kết; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết là vấn đề chiến lược” (1)

Có thể nói đây là một vấn đề cốt tử của cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập tới. 60 năm trước đây, ngày 11-2-1951 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:

"Nhiệm vụ chủ yếu của Đảng ta, xét cho cùng, có thể tóm tắt trong 8 chữ: "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”.

Theo Người, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng. Cách mạng muốn thành công phải có lực lượng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng xã hội mới. Việc xây dựng lực lượng trong nước có ý nghĩa quyết định để "tự ta giải phóng cho ta”.

Muốn  có lực lượng thì phải đoàn kết vì "đoàn kết là lực lượng vô địch”. Người cho rằng cách mạng là công việc chung chứ không phải là công việc của một vài người. Vì vậy, Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài toàn dân tộc thành một khối đoàn kết dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù.
 
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể tâp hợp được nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù.

Người căn dặn những người cách mạng Việt Nam: Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng có thể và cần thiết phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp cho phù hợp với những đối tượng khác nhau, nhưng đại đoàn kết dân tộc phải luôn được nhận thức là vấn đề sống còn của cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng  được xây dựng trên cơ sở lấy lợi ích tối cao của đất nước và quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động làm nền tảng; kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích gia đình với lợi ích xã hội, lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc.

Lợi ích tối cao của dân tộc là độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, là "xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” (2).

Những lợi ích cơ bản của nhân dân lao động được biểu hiện cụ thể trong từng giai đoạn cách mạng. Để giữ quyết đúng đắn mối quan hệ đó, theo Người, trước hết phải xử lý đúng mối quan hệ cốt lõi giữa giai cấp và dân tộc theo tinh thần "Dân tộc không độc lập thì giai cấp vạn năm không được giải phóng” và "Nhưng nếu nước ta được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập đó chẳng có ý  nghĩa gì” (3)... "Dân chỉ biết giá trị của tự do, của độc lập khi dân được ăn no, mặc đủ...” (4)

Vì vậy, để đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công, nông với đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng thực sự là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như Đại hội XI của Đảng đã khẳng định. Cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong mọi chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam  - lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam;  trong chính sách, pháp luật của Nhà nước – cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của toàn dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân nhân dân trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng mình. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, biến đòi hỏi khách quan, tự phát của nhân dân thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân. Dân ở đây bao gồm "mọi con dân đất Việt”, "các con cháu Lạc Hồng”; không phân biệt dân tộc thiểu số với đa số, người có tín ngưỡng với người không tín ngưỡng, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, không phân biệt giàu nghèo.

Yêu dân, tin dân, dựa vào dân, sống chết vì dân; vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân là nguyên tắc tối cao và xuyên suốt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của mỗi người cộng sản chân chính.

Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta: Muốn thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của tổ tiên, phải có lòng khoan dung, đại độ với mọi người. Người viết:

"Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng: đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân mà cảm hoá họ. Có như thế mới là đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai chắc vẻ vang” (5)

Một cống hiến lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức trên thế giới là việc đề xướng thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất – tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân phấn đấu cho "một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”

*

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua một phần tư thế kỷ và đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử song vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Đại hội lần thứ XI của Đảng đã diễn ra dưới chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Như vậy, phát huy sức mạnh toàn dân tộc là một chủ đề của Đại hội XI của Đảng.

Để sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, Đảng ta cần quan tâm hơn nữa một số vấn đề sau đây:

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới. Phải coi đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân trong lúc này là vấn đề sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người trong một mặt trận chung. Muốn đoàn kết được toàn dân tộc, trước hết Đảng ta phải củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, trong từng tổ chức của Đảng, phấn đấu để từng đảng viên, từng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Sinh thời, Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên: "Muốn đoàn kết thực sự, phải có dân chủ thực sự”.

Thực tiễn hơn 20 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho thấy: Ở đâu có dân chủ, ở đó có đoàn kết. Nhờ đoàn kết mà ở đó kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, xã hội ổn định, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó. Vì vậy, cần thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chỉ khi dân chủ trong Đảng được thực thi nghiêm túc thì mới có dân chủ thực sự trong dân. Cần kết hợp nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng vói nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong Mặt trận nhằm làm phong phú thêm nền dân chủ ở nước ta.

Muốn dân chủ được thực thi nghiêm túc, cần có sự giám sát chặt chẽ và thường xuyên đối với các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử do MTTQ và đặc biệt là do mọi công dân tiến hành theo quy định của pháp luật. Để Mặt trận làm tốt nhiệm vụ đó, cần sớm hoàn thiện và cụ thể hoá cơ chế hiện có về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, làm cho tất cả các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị đều phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình, để quyền làm chủ của dân được thực hiện ngày càng tốt hơn. Trước mắt, cần thực hiện có hiệu quả các hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát và phản biện xã hội...

3 - Mục đích phát triển kinh tế của nước ta là vì con người. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng cần quan tâm hơn nữa, chỉ đạo sát sao hơn nữa để tăng trưởng kinh tế gắn với việc đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc phát triển đúng hướng văn hoá và giáo dục; gắn phát triển kinh tế với giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề y tế và giáo dục; phấn đấu để mọi người đều có điều kiện học tập; mọi người có bệnh đều được chữa bệnh...

4- Các cấp uỷ Đảng cần thực sự coi trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị cả về tư tưởng, tổ chức và chính sách. Quan tâm thường xuyên đến việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể, có chế độ đãi ngộ hợp lý trong cả hệ thống chính trị; phát hiện những cán bộ dân vận – Mặt trận tốt để bồi dưỡng, đề bạt vào những cương vị lãnh đạo của Đảng, quản lý của các cơ quan Nhà nước.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Nhờ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách biện pháp của Đảng và Nhà nước đề ra về đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi thành viên trong đại gia đình Việt Nam đã đoàn kết rộng rãi và chân thành hơn; sự đồng thuận xã hội có bước tiến bộ. Đó là những tiền đề rất quan trọng để nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với niềm tin vững chắc hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
 Nguyễn Túc
Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

1 - Trích báo Thanh niên ngày 20-1-2011, trang 4
2 -  Trích Di chúc Hồ Chí Minh
3- Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện,    in trên báo Cứu quốc ngày 17-10-1945. NXB Chính trị Quốc gia
4- Hồ Chí Minh "Về đại đoàn kết”. NXB Chính trị quốc gia, 1994, trang 181.
5- Hồ Chí Minh "Về đại đoàn kết”. NXB Chính trị Quốc gia, 1994, trang 34, 35
 
Các bài liên quan:
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Tổng biên tập: Hồng Thanh Quang
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn - Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Đà Nẵng: 149, Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929; 0983043125. Email: daidoanketvpdn@gmail.com
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.