: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:17:00 24/07/2015

Nghệ An: Giám sát nhiều vấn đề nhân dân quan tâm

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị lần thứ năm khóa 13, nhiệm kỳ 2014-2019. Hội nghị đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp đã vận động được hơn 13 tỷ đồng quỹ Vì người nghèo. Đặc biệt, thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, 6 tháng đầu năm 2015 Ban Thường trực MTTQ tỉnh Nghệ An đã phối hợp triển khai 6 chương trình giám sát của trung ương và 3 chương trình giám sát của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiêp tục thực hiện chương trình phối hợp hành động. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên thực hiện tốt các phong trào…    

Bắc Vũ