: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:10:31 - Thứ năm, 12/07/2018

Công khai số liệu nợ công

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. Theo đó, Bộ này sẽ thực hiện công khai thông tin bao gồm: Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; vay và trả nợ của Chính phủ; vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương…

Công khai số liệu nợ công

Các khoản thu, chi và kể cả nợ sẽ được công khai rộng rãi.

Nợ công tăng 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, ước tính tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đến hết tháng 4 là khoảng 55,9%. Trong đó, nợ Chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh Chính phủ so với GDP khoảng 7,9%; nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%.

Dù Chính phủ vẫn đảm bảo thanh toán trả nợ nhưng số tiền bỏ ra chi trả nợ là một áp lực cho Ngân sách Nhà nước trong bối cảnh nhiều nguồn thu bị co hẹp lại. Mặt khác lãi suất cho vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài tăng lên làm tăng chi phí huy động vốn và nghĩa vụ trả nợ. Giới chuyên gia cho rằng, nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, chúng ta sẽ phải đối mặt với những quan ngại nghiêm trọng về bền vững tài khoá.

Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp để thay đổi quá trình quản lý nợ công theo hướng tăng cường vai trò quản lý, đặc biệt là trong xây dựng các hệ thống cơ quan của Chính phủ để tăng cường sự minh bạch hơn nữa.

Rõ ràng, các địa phương cũng có vai trò ngày càng quan trọng hơn trong quá trình cho vay lại và trả nợ, đảm bảo tính bền vững của nợ cũng như tăng cường mối quan hệ với các đối tác quốc tế. Tuy nhiên điểm mấu chốt trong quản lý và giám sát nợ công là phải công khai số liệu, cách sử dụng vốn để người dân giám sát.

Bộ Tài chính cũng muốn công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia bao gồm: Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; vay và trả nợ của Chính phủ; vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương…

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, rất cần công khai về nhiều vấn đề về ngân sách vay nợ. Người dân có quyền được biết các khoản vay, được vay và được sử dụng, chi trả như thế nào.

Công khai thông tin

Tại Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, Bộ Tài chính muốn các địa phương nâng cao vai trò hơn nữa. Dự thảo nêu rõ, Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về nợ công, bao gồm: Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ; báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ; báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh; báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh; báo cáo thực hiện vay và trả nợ của Chính quyền địa phương; báo cáo thực hiện vay, trả nợ công.

UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp và lập báo cáo về nợ chính quyền địa phương. Báo cáo thực hiện vay và trả nợ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; báo cáo thực hiện vay và trả nợ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Các cơ quan cho vay lại phải chịu trách nhiệm lập và báo cáo Bộ Tài chính về tình hình vay về cho vay lại theo các mẫu biểu quy định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính các báo cáo về các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp.

UBND cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về vay và trả nợ của địa phương các nội dung: Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, tạm ứng ngân quỹ nhà nước; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và vay khác của chính quyền địa phương. Đối với các báo cáo định kỳ hàng quý, các đơn vị lập và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với các báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31/7 hàng năm. Đối với các báo cáo tình hình thực hiện hàng năm, các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính trước ngày 15/2 của năm sau.

Bộ Tài chính tổng hợp các báo cáo về nợ công báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời gửi các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các quy định liên quan.

    Hồ Hương