: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:10:00 - Thứ năm, 12/01/2017

Chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm

Chiều 11/1 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2, thảo luận cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến chương trình làm việc của ban Chỉ đạo năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Dự thảo Báo cáo đã tổng hợp đầy đủ kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương (bao gồm cả các tỉnh ủy, thành ủy). Đồng thời đã nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2016; đồng thời, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2017.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ ra một hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương như: Việc chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật chưa sâu sát, để xảy ra một số sai sót, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật khác có liên quan; Việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án một số vụ án có liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng còn chậm trễ, vẫn còn sai sót, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp; Đội ngũ cán bộ được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp vẫn còn thiếu về số lượng và một số cán bộ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ; Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, cán bộ được giao thực hiện các hoạt động tư pháp và công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức luật sư, công chứng, giám định, thừa phát lại...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương cần đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị:  “Năm 2017 cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; bảo đảm sự phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Phải gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh”. 

Về Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017, Chủ tịch nước cơ bản đồng ý với dự kiến của Văn phòng Ban Chỉ đạo và đề xuất của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Chủ tịch nước cho biết, trong năm 2017, sẽ tổ chức 4 phiên họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về 6 đề án, báo cáo nêu trong dự thảo Chương trình. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trình đề án, báo cáo cần chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi về Ban Chỉ đạo theo đúng thời gian đã dự kiến nhằm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra.   

 L.Bình