: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:20:00 - Thứ tư, 30/11/2016

Giảm 40% lệ phí đăng ký tên miền quốc gia từ năm 2017

Theo quy định tại Thông tư 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016, trong đó quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ internet (IP) của Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Thông tư này áp dụng với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet (IP) tại Việt Nam; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Cụ thể, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” với tiên miền cấp 2 có 1 ký tự là 200.000 đồng/lần, phí duy trì sử dụng tên miền là 40 triệu đồng/năm. Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 có 2 ký  tự là 200.000 đồng/lần, phí duy trì sử dụng tên miền trường hợp này là 10 triệu đồng/năm.

Đối với tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung như: Com.vn, net.vn, biz.vn là 200.000 đồng/lần, phí duy trì sử dụng tên miền là 250.000 đồng/năm.  Các tên miền dưới: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và Tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn) là 120.000 đồng/lần. Phí duy trì sử dụng tên miền của các trường hợp trên là 150.000 đồng/năm. Mức phí cụ thể xem chi tiết tại Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC.

Chậm nhất thứ 2 hàng tuần, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tuần trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để chi phí cho việc cấp đăng ký và quản lý, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển hoạt động tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ Intemet (IP) của Việt Nam và việc thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Số còn lại 10% trên tổng số tiền phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017, thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia, phí duy trì tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.

PV