: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ bảy, 13/05/2017

Kiên quyết xử lý xe công dôi dư

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2016. Báo cáo trên sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tới.

Theo Bộ Tài chính, năm 2016, số xe ôtô công tăng do mua mới, tiếp nhận là 2.166 chiếc với tổng nguyên giá 2.015,14 tỷ đồng. Trong đó, khối Trung ương tăng 1.158 chiếc với tổng nguyên giá 1.194,22 tỷ đồng; khối địa phương tăng 1.008 chiếc với tổng nguyên giá 820,92 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số 2.166 xe ôtô công tăng của năm 2016 thì có 1.002 xe tăng do việc tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng nguyên giá là 792,37 tỷ đồng; mua mới là 1.164 xe với tổng nguyên giá là 1.222,77 tỷ đồng. Trong số xe tăng do mua mới, xe phục vụ chức danh tăng 32 xe, xe phục vụ công tác chung tăng 181 xe, xe chuyên dùng tăng 951 xe. 

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số xe ôtô công hiện có đến ngày 31/12/2016 là 37.286 chiếc với tổng nguyên giá 23.986,30 tỷ đồng chiếm 2,3% tổng giá trị TSNN. Đến nay 44/44 Bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ôtô phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ. 

Để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và mục tiêu tổng quát của năm 2017, Bộ Tài chính cho biết: Chính phủ tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; trong đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV thông qua Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại kỳ họp thứ 3 nhằm thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013 về tài sản công, đảm bảo tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan; xây dựng những nguyên tắc chung áp dụng trong quản lý, sử dụng tất cả các loại tài sản công và những nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng cụ thể đối với từng loại tài sản; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, định mức; tăng cường tính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

“Kiên quyết xử lý xe ôtô dôi dư sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại. Đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg theo hướng đến năm 2020 giảm khoảng từ 30-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang trang bị cho các bộ, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016; quy định cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ôtô hoặc thuê xe ôtô để phục vụ công tác như một số Bộ, địa phương đã thực hiện”- Bộ Tài chính cho hay.

Việt Thắng