: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:00:00 - Thứ bảy, 13/05/2017

Nâng chất lượng hoạt động Mặt trận cơ sở

Việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân hiện nay còn chưa kịp thời; triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động hiệu quả chưa cao; công tác giám sát còn lúng túng trong khi một số cán bộ năng lực còn hạn chế… Bởi vậy, việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận cấp xã tại Bắc Giang đang là vấn đề cấp thiết được ông Trịnh Hữu Bàn -Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chia sẻ với Đại Đoàn Kết.

Đoàn viên, thanh niên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tham gia xây dựng nông thôn mới.

Khó từ Mặt trận Khu dân cư 

Hiện tỉnh Bắc Giang có 230 xã, phường, thị trấn. Ủy ban MTTQ cấp xã đã xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương. 

Bắc Giang thường xuyên kiện toàn 2.499 Ban công tác Mặt trận ở mỗi khu dân cư; thành lập 230 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã; thành lập mỗi khu dân cư một Ban vận động nhân dân tham gia BHYT; phối hợp hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; hằng năm số gia đình văn hóa đạt trên 80%, khu dân cư văn hóa đạt trên 65%. 

Tuy nhiên, theo ông Trịnh Hữu Bàn, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ cấp xã ở một số nơi vẫn còn những tồn tại hạn chế, cụ thể: Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động còn chung chung. Việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân còn tiềm ẩn phức tạp chưa kịp thời, chưa tham mưu được giải pháp tốt để góp phần giải quyết dứt điểm tình hình. Việc triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát còn lúng túng…

Đáng chú ý, theo ông Bàn trước đây thường nói hoạt động Mặt trận hướng về cơ sở là nói chung chung, bây giờ các cuộc vận động xác định rõ khu dân cư là địa bàn hoạt động hiệu quả như: xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo hiểm y tế hộ gia đình…đều ở khu dân cư. Nhưng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư lại đang gặp khó khăn do kinh phí hoạt động thấp, Trưởng ban công tác Mặt trận không được hưởng hệ số 1.0 theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ…Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ và các thông tin còn rất hạn chế. 

Giải pháp nào?

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận cấp xã, ông Trịnh Hữu Bàn cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; định kì hàng tháng, quý, thường trực cấp ủy tổ chức giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá tình hình hoạt động, đồng thời chỉ đạo cụ thể để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch công tác, nội dung phối hợp thống nhất hành động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là cụ thể hóa nội dung nhân dân làm chủ trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát” thành các quy chế, quy định để thực hiện ở từng địa phương.

Bên cạnh đó  MTTQ các cấp, nhất là cấp huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tập huấn, trang bị tài liệu cho MTTQ cấp xã để nghiên cứu cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với địa phương triển khai đến khu dân cư thực hiện theo hướng tăng cường chủ động sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; làm tốt công tác tập hợp nhân dân tích cực tham gia, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; toàn dân chung sức xây dựng nông thông mới; mô hình tự quản bảo vệ môi trường,... nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ở cơ sở.

Tuy nhiên, theo ông Bàn, MTTQ cấp xã cũng phải tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhất là hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoạt động thật hiệu quả. Đặc biệt thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hải Nhi (ghi)