: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:55:00 - Thứ năm, 11/05/2017

Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Truyền hình Cao Bằng).

Theo dự thảo, việc khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chưa khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đang điều tra, kiểm tra và tập thể, cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ.  

Ưu tiên khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, địa phương đặc biệt khó khăn; cá nhân trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động, học tập, công tác; người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân là 05 năm tiếp theo trở lên đối với “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Huân chương Lao động”, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hoặc 10 năm tiếp theo trở lên đối với “Huân chương Độc lập”, “Huân chương Quân công” (trừ khen thưởng cống hiến); thành tích được tính theo mốc thời gian thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Tập thể sau khi được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hoặc “Huân chương Quân công” sau 5 năm tiếp theo trở lên nếu đạt được thành tích theo quy định được đề nghị “Huân chương Lao động”, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc”; thời gian xét tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hoặc “Huân chương Quân công” ở mức hạng cao hơn được tính từ thời điểm được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hoặc “Huân chương Quân công” trước đó.

Sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua

Về sáng kiến; đề tài nghiên cứu khoa học; sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng, dự thảo nêu rõ: Đối tượng được công nhận có sáng kiến gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật đã được ứng dụng vào thực tiễn nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và hiệu suất công tác… được cấp có thẩm quyền công nhận đã được nghiệm thu, áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Giải pháp kỹ thuật: Là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ hoặc một vấn đề xác định mà việc ứng dụng nó tạo ra. Bao gồm quy trình hoặc sản phẩm dưới các dạng vật thể, chất, vật liệu sinh học, giống cây trồng, vật nuôi… hoặc qui trình công nghệ, qui trình chuẩn đoán giúp chữa bệnh hiệu quả cho người, vật nuôi và cây trồng...

Giải pháp quản lý: Là những sáng tạo trong điều hành công việc, xây dựng mới về cách thức, phương pháp tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc hoặc trong việc xây dựng cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch hoạt động, hoặc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thông qua việc cải cách hành chính được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả trong hoạt động quản lý ở các cơ quan, đơn vị và tổ chức.

Giải pháp tác nghiệp: Là phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao ở tất cả các lĩnh vực, như phương pháp thực hiện cải tiến thủ tục hành chính; phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá; phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện…

Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: Là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao so với trước.

Việc xem xét, công nhận sáng kiến được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, chính xác, công khai và khách quan. Các sáng kiến của cá nhân khi đề nghị xem xét, công nhận phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

PV (tổng hợp)