: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
12:00:00 23/01/2018

Chế độ ưu đãi đối với con của người có công trong giáo dục đào tạo

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2015, thay thế Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC.

Tại Phần II Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ có ghi: "Học sinh, sinh viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định trên đây sau khi thi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng trợ cấp hàng tháng đang hưởng".

Bà Lê Lương Ngọc (Cần Thơ) hỏi, Thông tư 16 nêu trên hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ có còn hiệu lực không? Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ có thay thế Thông tư 16 nói trên không?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 28/9/2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2015 và thay thế Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2016 hướng dẫn về chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

PV (theo VGP)