Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH

PV (th) 15/08/2017 10:10

Ông Lê Minh Trực (TP Đà Nẵng) đóng BHXH theo mức lương khu vực nhà nước từ năm 1977 đến năm 1997, khu vực ngoài nhà nước từ năm 2004 đến năm 2012. Ông Trực hỏi, khi nghỉ hưu ông có được tính hệ số trượt giá cho thời gian đóng BHXH khu vực ngoài Nhà nước không?

Ông Trực hưởng chế độ hưu trí hàng tháng từ ngày 1/1/2013 tại Quyết định số 24/2013. Lương hưu tại thời điểm này là 2.176.446 đồng. Tại thời điểm giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Trực, Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Vì vậy, khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hưởng chế độ hưu trí cho ông, BHXH TP. Đà Nẵng chưa áp dụng mức điều chỉnh.

Ngày 30/1/2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Ngày 16/4/2013, BHXH TP Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh lương hưu của ông, từ mức lương 2.176.446 đồng lên 2.315.599 đồng. Số tiền ông được truy lĩnh chênh lệch từ tháng 1/2013 đến tháng 4/2013 là 556.612 đồng đã trả vào danh sách lương hưu tháng 5/2013.

Tháng 7/2013, ông được điều chỉnh tiền lương hưu theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP từ 2.315.599 đồng lên 2.537.897 đồng. Tháng 1/2015, ông được điều chỉnh tiền lương hưu theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP từ 2.537.897 đồng lên 2.740.929 đồng. Như vậy, tiền lương hưu của ông đến thời điểm này là 2.740.926 đồng.

PV (th)