Tây Ninh: Nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo

K.An 24/12/2020 08:00

Thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2020, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 30/30 dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 ở các xã với số vốn gần 13,5 tỷ đồng; thực hiện dự án duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư với kinh phí 992 triệu đồng.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã thuộc Chương trình 135, như dự án chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã thuộc Chương trình 135.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện một số dự án như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thanh cơ sở”.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các chính sách, chế độ được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả.

Việc thực hiện các chính sách, dự án cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động được các cấp uỷ Ðảng, chính quyền đoàn thể quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Người nghèo được tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước. Hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể, đời sống của người nghèo từng bước cải thiện…

Trong năm, Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho 3.615 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí trên 152,5 tỷ đồng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể xây mới và bàn giao 304 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 16,2 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tỉnh hỗ trợ cho 10.210 người với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Người dân tuy đã hiểu biết về nội dung xây dựng nông thôn mới nhưng việc kêu gọi, huy động nguồn vốn đầu tư của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân cùng tham gia chương trình còn hạn chế.

Nhiều địa phương chưa có kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm phát huy các nguồn lực trong cộng đồng dân cư nên nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước, vốn huy động nhân dân rất thấp.

Kinh tế hợp tác ở nông thôn tuy có phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Việc liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế.

Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều, nông nghiệp sạch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chậm phát triển. Nhiều hợp tác xã có hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa xây dựng phương án phát triển sản xuất khả thi, chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

Việc giải quyết việc làm và hỗ trợ dự án “Phát triển sản xuất đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo” cho hộ nghèo vẫn còn gặp khó khăn, phần lớn các hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (già cả, cô đơn, bệnh tật, khuyết tật...) không có sức lao động để tham gia dự án.

K.An