Bộ GDĐT hướng dẫn dạy môn chuyên trong trường THPT chuyên

M.K 09/09/2022 08:48

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành văn bản số 4171/BGDĐT- GDTrH hướng dẫn dạy học các môn chuyên trong trường THPT chuyên. Theo đó, nội dung dạy học của mỗi môn chuyên gồm nội dung chương trình môn học trong Chương trình GDPT 2018 (bao gồm các chuyên đề học tập lựa chọn) và các nội dung tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Tổng thời lượng của mỗi môn chuyên bằng 150% thời lượng của chương trình môn học theo Chương trình GDPT 2018, tính cả thời lượng của các chuyên đề học tập lựa chọn. Việc lựa chọn các môn học trong 9 môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp và chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) thực hiện theo quy định trong Chương trình GDPT 2018 tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022, trong đó:

Đối với lớp chuyên Toán, Ngữ văn, Lịch sử: Học sinh lựa chọn học 4 môn học trong 9 môn học lựa chọn. Với chuyên đề học tập lựa chọn, ngoài cụm chuyên đề học tập lựa chọn thuộc chương trình môn chuyên, học sinh chọn 2 cụm chuyên đề học tập lựa chọn của 2 môn học khác môn chuyên trong 4 môn học đã lựa chọn và các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử.

Đối với lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học: Học sinh lựa chọn học 3 môn học (khác môn chuyên) trong 9 môn học lựa chọn. Đối với chuyên đề học tập lựa chọn, ngoài cụm chuyên đề học tập lựa chọn thuộc chương trình môn chuyên, học sinh chọn 2 cụm chuyên đề học tập của 2 môn học trong 6 môn học gồm 3 môn học đã lựa chọn và các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử.

Đối với lớp chuyên Ngoại ngữ: Học sinh lựa chọn 4 môn học trong 9 môn học lựa chọn. Đối với chuyên đề học tập lựa chọn, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập lựa chọn của 3 môn học trong 7 môn học, gồm 4 môn học đã lựa chọn và các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử…

M.K