Sơn La: Chú trọng phát huy lợi thế đưa đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

MINH MINH 24/10/2023 16:10

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Sơn La đang nỗ lực đề ra các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của các huyện vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao mức sống của đồng bào và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy lợi thế trồng cây dược liệu gắn với bảo vệ rừng

Sốp Cộp là huyện biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, có 8 xã, 106 bản, 2 điểm dân cư; trong đó, có 85 bản và điểm dân cư đặc biệt khó khăn. Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Sốp Cộp được giao hơn 120 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Từ nguồn lực của chương trình, huyện hỗ trợ cho 44 hộ mua téc, bồn chứa nước; đầu tư xây dựng 5 công trình nước sinh hoạt tập trung; bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pu Hao, xã Mường Lạn. Hỗ trợ hơn 34,1 tỷ đồng khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Gần 13 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh...

Đặc biệt, huyện đã vận động đồng bào dân tộc phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển các mô hình liên kết trồng cây dược liệu. Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sốp Cộp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hợp tác xã, hộ gia đình chuyển đổi diện tích đất trồng cây hoa màu năng suất thấp sang trồng cây dược liệu hoặc trồng xen vào diện tích cây ăn quả chưa cho thu hoạch.

Tại các xã vùng thấp như: Sốp Cộp, Mường Và, Dồm Cang tập trung trồng cây đẳng sâm, khôi nhung, cát sâm, hà thủ ô. Các xã vùng cao hoặc các xã có khí hậu mát mẻ, như: Mường Lèo, Nậm Lạnh, Mường Lạn trồng sa nhân, quế, gừng... Huyện cũng xác định, đưa cây dược liệu trở thành thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế cho người dân, phủ xanh đất trống, đồi trọc và bảo vệ rừng.

Sốp Cộp (Sơn La) đổi thay từng ngày. Ảnh: sopcop.sonla.gov.vn
Sốp Cộp (Sơn La) đổi thay từng ngày. Ảnh: sopcop.sonla.gov.vn

Hay như tại huyện Phù Yên, triển khai thực hiện tiểu dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư bản, hộ gia đình đồng bào DTTS, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững huyện hỗ trợ 5,2 tỷ đồng để trồng mới trên 140 ha rừng sản xuất; hỗ trợ 312 chủ rừng là các hộ gia đình, cộng đồng bản bảo vệ trên 8.280 ha rừng của 9 xã.

Chú trọng đào tạo nghề, nâng cao cơ hội việc làm, cải tạo mạng lưới chợ

Bắc Yên là huyện vùng cao của Sơn La có gần 96% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), UBND huyện Bắc Yên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn chương trình đã được tỉnh phân cấp trao quyền cho các địa phương, nhằm triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của chương trình.

Đối với các nội dung, tiểu dự án, dự án được giao từ nguồn vốn sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, quản lý nguồn vốn đã chủ động trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo hướng dẫn.

Với đặc thù địa bàn chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp, huyện đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho người lao động, qua đó nâng cao cơ hội có việc làm, cải thiện thu nhập. Đến nay, tỷ lệ người lao động trong độ tuổi là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề phù hợp đạt 17%. Theo kế hoạch năm 2023, huyện phấn đấu hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho khoảng 900 lao động; tạo việc làm cho trên 1.500 lao động; hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.200 lao động.

Tập trung nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG 1719, lãnh đạo huyện Bắc Yên cho biết, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát cũng như tìm cách làm mới để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Hay như huyện miền núi nghèo Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh thực hiện nội dung "Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS và miền núi" tại địa phương giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, huyện Quỳnh Nhai phấn đấu thực hiện đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng chợ đúng quy hoạch. Bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn huyện để thu hút nguồn lực xã hội khác ngoài ngân sách tham gia đầu tư kinh doanh chợ, cân đối ngân sách để hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các chợ đã có để đảm bảo các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất và hạ tầng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MINH MINH