Chính trị

Quảng Ninh: Phát động các cuộc thi báo chí về chủ đề công tác năm 2024

Ngọc Anh 16/01/2024 20:50

Ngày 16/1, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phát động các cuộc thi báo chí về chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

z5077052513433_9266d48f089cda8c976071c226f8b1a0.jpg
Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phát động các cuộc thi.

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã phát động tổ chức Cuộc thi tác phẩm báo chí chủ đề “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh” và Cuộc thi ảnh báo chí chủ đề “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Phát động các cuộc thi, ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Thông qua các cuộc thi, chúng tôi muốn động viên, khích lệ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí của các nhà báo, các tác giả không chuyên đối với công tác thông tin, tuyên truyền báo chí. Đồng thời, tôn vinh các tác giả có tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc phản ánh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề công tác của tỉnh năm 2024.

Đối với Cuộc thi tác phẩm báo chí chủ đề “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh”, các tác phẩm tham dự phải phản ánh được những nỗ lực của tỉnh trong việc: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công;...

Đối với Cuộc thi ảnh báo chí chủ đề “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, các tác phẩm tham dự phản ánh được nỗ lực, quyết tâm, cách làm, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”...

Các tác phẩm tham dự các cuộc thi phải được đăng, phát trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/6/2024, trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Nơi nhận tác phẩm dự thi là Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ ở tầng 4, Trụ sở liên cơ quan số 4 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh), điện thoại: 02033821941, email: hoinhabaoquangninh@gmail.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi là từ ngày phát động đến hết ngày 2/7/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Cơ cấu giải thưởng của cả 2 cuộc thi đều bao gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng của mỗi cuộc thi là khoảng 30 triệu đồng.

Ngọc Anh