Cần thay đổi nhận thức và tầm nhìn về liên kết vùng đồng bằng sông Hồng

M.Loan 14/09/2022 15:45

Đó là kết luận của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng, sáng 14/9.

Phát biểu kết luận, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng của Thường trực Tổ Biên tập; sự tham gia, đóng góp ý kiến tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo Bộ ngành, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương trong vùng, đặc biệt là sự phối hợp của Thành ủy Hải Phòng.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết, Hội nghị đã thống nhất cao về phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, bố cục, kết cấu của Báo cáo. Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 do Thường trực Tổ biên tập chuẩn bị đảm bảo bám sát Đề cương được Ban Chỉ đạo đã thông qua, phù hợp với thực tiễn phát triển của vùng; cập nhật được các chủ trương, nhiệm vụ của vùng đồng bằng sông Hồng được đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương ban hành gần đây.

Quang cảnh hội nghị

"Nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của Ban Chỉ đạo; là kết quả tổng hợp, chọn lọc khoa học, nghiêm túc từ Báo cáo của các Bộ ngành, các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu của các Viện, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học và phản ánh khách quan, toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng sau 17 năm triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW", Trưởng ban Kinh tế Trung ương nói.

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh cho rằng, Dự thảo Báo cáo cần làm sâu sắc hơn về những thành tựu đạt được của vùng đồng bằng sông Hồng, ngoài chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước là sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của cấp ủy và sự tích cực chủ động, sáng tạo vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong vùng. Ngoài ra, Báo cáo cần làm sâu sắc hơn các tiềm năng, lợi thế đặc thù, những khó khăn, thách thức của từng địa phương và các tiểu vùng để đề xuất ban hành các chính sách trúng, đúng và kịp thời cho từng tỉnh, tiểu vùng.

"Báo cáo cần làm rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh mới, tình hình mới nhất là vai trò động lực của vùng với cả nước; làm sâu sắc hơn về các xu thế phát triển kinh tế mới tác động đến vùng như: phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, xung đột địa chính trị, dịch bệnh... Trên cơ sở đó đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh tạo bước phát triển mới trong thời gian tới, đặc biệt là về các cơ chế, chính sách đặc thù về thuế, tài chính ngân hàng… kịp thời cho từng tiểu vùng, từng không gian lãnh thổ, từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế chung; không vì tiềm năng, lợi ích nhỏ của một vài địa phương làm ảnh hưởng đến lợi ích chung và dài hạn của vùng, nhất là trong quản lý đất đai và thu hút các nguồn lực để phát triển đô thị, phát triển các khu công nghiệp, phát triển du lịch, phát triển văn hóa, y tế... và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế", ông Trần Tuấn Anh cho hay.

Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Hồng đã đề ra trong dự thảo Báo cáo, đặc biệt, theo Trưởng ban Chỉ đạo là cần phải thay đổi tư duy, nhận thức và tầm nhìn đối với liên kết phát triển vùng để vùng trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và phát triển dịch vụ hiện đại; nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn phát triển mạnh; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và hệ thống đô thị thông minh, kết nối; phát huy vai trò của các hành lang kinh tế, các khu công nghiệp…

Các kiến nghị, đề xuất được nêu trong Dự thảo Báo cáo nhất là các kiến nghị về ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị đối với vùng; trong đó, có các chỉ tiêu cụ thể của vùng cao hơn bình quân chung của cả nước - vùng có nhiệm vụ phải đi đầu cả nước trong thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng. Vì thế "Thống nhất đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch vùng để định hướng cho các địa phương và trở thành công cụ quản lý vùng, địa phương; kiến nghị sớm hoàn thiện thể chế, mô hình tổ chức, bộ máy, nguồn lực đủ mạnh để tăng cường liên kết phát triển vùng, để liên kết vùng trở thành động lực tăng trưởng cho vùng", Trưởng ban Kinh tế Trung ương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần thay đổi nhận thức và tầm nhìn về liên kết vùng đồng bằng sông Hồng