Kinh tế

80% công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước sẽ được sử dụng Bộ pháp điển

Minh Hương 28/05/2024 19:16

Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) yêu cầu việc khai thác, xây dựng, hoàn thiện, sử dụng Bộ Pháp điển phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật và thực hiện rộng rãi nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của Bộ Pháp điển…

kt.jpg
Ảnh minh họa: baokiemtoan.vn

Đó là yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) tại Quyết định số 911/QĐ-KTNN ngày 22/5/2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” tại KTNN.
‎Kế hoạch nhằm góp phần triển khai hiệu quả việc xây dựng, khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ của KTNN được Thủ tướng giao tại Quyết định 143/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác và sử dụng Bộ pháp điển.
‎Các mục tiêu cụ thể bao gồm:
‎- Tổ chức pháp điển, cập nhật kịp thời các đề mục thuộc thẩm quyền của KTNN, bảo đảm chất lượng theo Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định 63/2012/NĐ-CP.
‎- Phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả.
‎- Quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ Bộ pháp điển và các cơ sở dữ liệu pháp luật, kết nối dữ liệu để đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp.
‎- Phấn đấu từ 80% công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc KTNN được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, góp phần tăng lượng truy cập Bộ pháp điển mỗi ngày.
‎Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng KTNN giao các đơn vị chức năng triển khai các nhiệm vụ sau:
‎Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN có liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kết quả pháp điển để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của KTNN; thực hiện pháp điển bổ sung hoặc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kết quả pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của KTNN.
‎Trong đó, hàng năm, rà soát kết quả pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của KTNN đã được sắp xếp vào Bộ pháp điển để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, khoa học; các chỉ dẫn chưa đầy đủ, chính xác (nếu có).Gửi kết quả pháp điển đã được xử lý, hoàn thiện đến Bộ Tư pháp để kiểm tra, cập nhật vào Bộ pháp điển. Đồng thời, thực hiện pháp điển bổ sung hoặc cập nhật bổ sung, chỉnh sửa kết quả pháp điển đối với các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của KTNN theo kết quả rà soát.
‎Từ năm 2024 đến năm 2026, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong các đơn vị trực thuộc KTNN về Bộ Pháp điển.
‎Hàng năm, Văn phòng KTNN chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc KTNN có liên quan, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển; Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan phân công công chức làm công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ Pháp điển trong tổng biên chế được giao.
‎Kinh phí chi thực hiện công tác pháp điển từ nguồn ngân sách nhà nước, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật.
‎Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, KTNN kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    80% công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước sẽ được sử dụng Bộ pháp điển