Mặt trận

Bắc Giang: Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tuấn Minh - Đức Sơn 18/01/2024 18:44

Công an tỉnh Bắc Giang, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang và các tổ chức thành viên vừa ban hành Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2023 - 2033”.

phoi-hop.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: bacgiang.gov.vn.

Theo đó, Chương trình phối hợp gồm 8 nhóm nội dung: Thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Quyết định 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng thế trận an ninh Nhân dân (ANND) trên không gian mạng; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng thế trận ANND kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”...

Xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các địa bàn, lĩnh vực; trong đó chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng tập trung đồng bào theo tôn giáo, các cơ sở giáo dục, các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân.... Triển khai xây dựng thế trận ANND trên không gian mạng, góp phần xây dựng, củng cố thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng liên kết bảo đảm ANTT ở khu vực giáp ranh, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở...

Xây dựng lực lượng Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và các mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Về phân công trách nhiệm, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Công tác ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; Bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Công an tỉnh Bắc Giang: hằng năm chỉ đạo Công an cấp huyện, xã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, kịp thời xử lý các thông tin về ANTT, tin báo, tố giác tội phạm do Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân cung cấp. Tổ chức nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để hỗ trợ cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ. Phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cùng cấp phát huy vai trò nòng cốt của các hội viên, đoàn viên trong tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và các mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO