Bắc Giang: Quy định một số nội dung về quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia

Nguyễn Phượng 08/11/2022 11:32

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG).

Quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư là một trong những nội dung được quy định trong Chương trình Mục tiêu quốc gia.
Quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư là một trong những nội dung được quy định trong Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Quyết định quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình MTQG tỉnh Bắc Giang, gồm: Tiêu chí và phương pháp xác định hộ thiếu đất sản xuất, quy định đối tượng ưu tiên, quy trình rà soát, lập và phê duyệt danh sách đối tượng thuộc Dự án 1; quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 4; chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 5; quản lý, thực hiện công tác phát huy vai trò lực lượng cốt cán và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Nội dung số 1, Tiểu dự án 1 của Dự án 10; quản lý, sử dụng ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thuộc nội dung số 2, Tiểu dự án 1 của Dự án 10; trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Quy định một số nội dung về quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia