Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Tiền Giang

Đoàn Xá 26/10/2023 16:50

Sáng 26/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

Buổi làm việc tập trung vào các nội dụng: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sau nửa nhiệm kỳ; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII; Tình hình triển khai thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình triển khai công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay; tình hình tư tưởng và việc nắm bắt dư luận xã hội của địa phương; việc triển khai các quyết định, quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị...

Theo Tỉnh ủy Tiền Giang: Sau Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập nghị quyết nghiêm túc, chất lượng; nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kết luận 01 của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm và đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên hằng năm, rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp để thực hiện, đảm bảo tính toàn diện, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Tiền Giang.

Thông qua cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, các cuộc họp, báo chí định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm thông tin phản ánh dư luận xã hội về những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình khiếu kiện đền bù giải tỏa các công trình của Trung ương, địa phương; ô nhiễm môi trường; an toàn giao thông; an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản ánh kịp thời những thông tin nóng, nhạy cảm... Từ đó, tham mưu, đề xuất cấp ủy các giải pháp, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân...

Việc triển khai Quy định 101 ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí địa phương thực hiện đúng theo Quy định; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, đánh giá tình hình thực hiện của các cơ quan báo chí, tránh những vi phạm trong hoạt động báo chí. Nhìn chung, việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều thực hiện đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí đều thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động, giữ vai trò trung tâm đoàn kết, lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan tới các lĩnh vực như: Khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, báo chí - xuất bản, phát triển du lịch... Công tác nghiên cứu lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; cơ chế phối hợp thông tin, tuyên truyền với các cơ quan báo chí…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua. Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên giáo tỉnh đạt được nhiều kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong tổ chức thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban Tuyên giáo tỉnh trong thời gian qua.

Thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tận dụng mạnh mẽ ưu thế của Internet và công nghệ thông tin trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cần lưu ý về ý thức học tập, kỷ luật trong học tập, quản lý chặt chẽ, nghiêm túc trong quá trình triển khai học tập, tránh trường hợp sáng thì đông, chiều thì thưa thớt. Đặc biệt là tránh hình thức, chú ý việc kiểm tra, giám sát học tập và triển khai nghị quyết. Về việc triển khai nghị quyết, tỉnh cần tập trung các vấn đề cốt lõi để tuyên truyền; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đánh giá sự hài lòng của người dân khi được thụ hưởng.

Đối với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy lưu ý các nội dung: Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; thực hành tự phê bình và phê bình; năng lực, hiệu quả công việc, nâng cao việc quản lý đảng viên ở chi bộ; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cán bộ, công chức… Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy về khoa giáo của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về tư tưởng, chính trị, về phong cách và đảm bảo yêu cầu công việc. Làm tốt hơn nữa cơ chế quản lý cán bộ ngay từ cơ sở, khắc phục các biểu hiện: Nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít, mắc bệnh thành tích, phô trương, đánh bóng… Tỉnh cần cụ thể hóa chủ trương, có phương án tổ chức, đồng bộ các cấp, xây dựng, khuyến khích và bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp chung…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Tiền Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO