Kinh tế

Cả nước có 3.500 tổ khuyến nông cộng đồng

A.Minh 22/04/2024 13:48

30 tỉnh, thành phố đã lập 3.500 tổ khuyến nông cộng đồng, trên cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng NN- PTNT Lê Minh Hoan vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TƯ ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, công tác khuyến nông đã được chuyển đổi từ tư duy khuyến nông hỗ trợ sang khuyến nông kết nối, tích hợp đa giá trị, gắn với kiến thức, kỹ năng kinh tế nông nghiệp.

Tổ khuyến nông cộng đồng là tổ chức khuyến nông tự nguyện với thành phần nòng cốt là cán bộ khuyến nông cơ sở và các cá nhân trên địa bàn (cán bộ thú y, bảo vệ thực vật, kiểm lâm…), đại diện các tổ chức chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể, kinh tế tại địa phương (hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hợp tác xã, doanh nghiệp,…), nông dân sản xuất giỏi tại địa phương.

Theo Bộ NN-PTNT, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng là một hướng đi mới để kết nối hệ thống khuyến nông với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp nhằm hỗ trợ người nông dân tốt hơn trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các giải pháp hữu ích vào sản xuất, giúp cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Bộ NN- PTNT đã phê duyệt Đề án thí điểm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”. Đề án được triển khai tại 13 tỉnh thuộc 5 vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản chủ lực của ngành với mục tiêu nhằm củng cố kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động đa chức năng: phục vụ tái cơ cấu ngành, phát triển nông thôn, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng nông sản.

Sau 2 năm thí điểm, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng đã có những tín hiệu tích cực, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và bà con nông dân.

Đến nay, ngoài 26 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm, tại 13 tỉnh tham gia đề án đã thành lập thêm 846 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng, với tổng số 7.829 thành viên. Đồng thời, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên cả nước đã có trên 30 tỉnh, thành phố đã thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng với tổng số khoảng 3.500 tổ để hoạt động phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Để công tác khuyến nông và các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, bền vững, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

Rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nông dân, trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở.

Cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông, xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động khuyến nông, xây dựng các chương trình, dự án khuyến nông gắn với nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông cộng đồng; phối hợp, lồng ghép các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa khuyến nông.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT để chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện mô hình thí điểm tổ khuyến nông cộng đồng của bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cả nước có 3.500 tổ khuyến nông cộng đồng