Các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn góp ý xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam

Vũ Mạnh 26/06/2023 11:15

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo một số tổ chức thành viên và Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn về định hướng xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các vị trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức thành viên; Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam; các thành viên trong Tổ biên soạn Tiểu ban Văn kiện; Tổ giúp việc Tiểu ban nghiên cứu và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ vừa qua Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Để triển khai Chỉ thị này, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị cho công tác Đại hội, tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt Chỉ thị và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

“Với tinh thần đổi mới, cầu thị, lắng nghe, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo một số tổ chức thành viên và các Hội đồng tư vấn về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đạt được tinh thần của Chỉ thị 22 của Ban Bí thư”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Gợi mở một số định hướng góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và Điều lệ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, việc xây dựng văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các cụ, các vị, các đồng chí tập trung thảo luận những nội dung, đề xuất giải pháp để MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Toàn cảnh Hội nghị.

Đối với việc góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các ý kiến tập trung thảo luận về những nội dung cần bổ sung trong Điều lệ để thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; Nghiên cứu làm rõ, quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, quyền và trách nhiệm của tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở các cấp; Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam; Về địa vị pháp lý và nguyên tắc tổ chức hoạt động của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng, Hội nghị sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng, cụ thể của các cụ các vị, các đồng chí. Trên cơ sở đó Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nghiên cứu sửa đổi Điều lệ sẽ chắt lọc, tiếp thu, xây dựng và hoàn thiện các dự thảo với mong muốn lớn nhất là Mặt trận thật sự đổi mới, tổ chức Đại hội thành công trên cả 3 phương diện: văn kiện, nhân sự và công tác hành chính.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm vào việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị cần đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trên cơ sở đó chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua thảo luận, các ý kiến đại biểu kỳ vọng với việc nhận diện rõ vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được Điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp, việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam sẽ đảm bảo chất lượng, thiết thực, đồng bộ, khả thi, tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho hoạt động của cả hệ thống MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm các đại biểu. Đây đều là những góp ý mang giá trị lý luận và thực tiễn để góp phần xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhấn mạnh tới vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong báo cáo chính trị phải ý thức việc xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên vững mạnh có một ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận được ghi trong Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam mà cao hơn còn có ý nghĩa căn cơ để MTTQ Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cùng với việc xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tới yêu cầu phải tăng cường củng cố nâng tầm chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận. Trong nhiệm kỳ tới bên cạnh việc nâng cao trình độ, năng lực, cán bộ Mặt trận phải là những người có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chắt lọc, tiếp thu một cách tối đa các ý kiến, trên cơ sở đó hoàn thiện các dự thảo văn kiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư.

Các đại biểu góp ý tại Hội nghị.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn góp ý xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam