Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương: Đi đầu trong hỗ trợ phòng, chống Covid-19

M.Loan 14/07/2021 20:00

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông tin, 6 tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Khối, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã chủ động, đi đầu trong việc hỗ trợ, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước với tổng giá trị trên 3.318 tỷ đồng (trong đó ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 trên 2.799 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bằng tiền hoặc hiện vật quy đổi thành tiền trên 519 tỷ đồng), đồng thời tích cực phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi có được, nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. 6 tháng đầu năm, trong điều kiện tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp, nước ta tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tăng trưởng 5,64%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước đạt trên 58,2% so với dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển; các hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên thế giới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021. Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ cả về tư tưởng, chính chị, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với yêu cầu của việc đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước; kịp thời củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với mô hình doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức và người lao động...

Đồng thời, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền thực hiện trên 3.800 nghìn tỷ đồng, và thực hiện hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với số tiền trên 56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, ông Trần Tuấn Anh chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng chưa thực sự vững chắc. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh; sử dụng có hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội để vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, cùng cả nước thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 có hiệu quả, góp phần nhanh chóng phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Hai là, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ba là, tăng cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển chủ yếu của doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân trong Đảng bộ Khối.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương: Đi đầu trong hỗ trợ phòng, chống Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO