Nêu cao vai trò của Mặt trận cơ sở trong giám sát, phản biện

Phương Liên 15/10/2020 07:30

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Theo ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trong 5 năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Nam đã chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng, báo cáo cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch chủ trì tổ chức 1.747 đoàn giám sát chuyên đề, 72 cuộc giám sát thông qua văn bản, tham gia hàng trăm cuộc giám sát liên ngành với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp và các đơn vị liên quan.

Nội dung, đối tượng giám sát tập trung vào kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, 5 năm qua, UBMTTQ các cấp chủ động lựa chọn, tổ chức tốt hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì tổ chức 626 hội nghị phản biện xã hội; trực tiếp tham gia góp ý đối với 1.256 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp…. góp phần làm sáng tỏ sự cần thiết, sự phù hợp, tính khả thi và hiệu quả của dự thảo văn bản, làm cơ sở, căn cứ quan trọng để cấp ủy, HĐND và UBND các cấp tham khảo trước khi quyết định thông qua.

Ông Võ Xuân Ca cho rằng, nhờ sự chủ động, tích cực và chặt chẽ nên hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tỉnh Quảng Nam ngày càng đi vào chiều sâu. Nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát, phản biện xã hội ngày càng đa dạng, toàn diện, cụ thể và thực chất. Qua đó, MTTQ các cấp phát hiện những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Kết quả giám sát và phản biện của MTTQ tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua góp phần quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh; thể hiện rõ vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nêu cao vai trò của Mặt trận cơ sở trong giám sát, phản biện