Nghiêm khắc và nhân văn trong công tác cán bộ

Thế Tuấn 26/09/2022 06:53

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Điểm 3 trong Thông báo số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đây là một bước hoàn thiện thêm quy chế, quy chuẩn về công tác cán bộ; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong công tác cán bộ của Đảng.

Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cũng nêu rõ quy trình đối với cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác; đối với cán bộ có nguyện vọng tiếp tục làm việc còn dưới 5 năm công tác.

Về quy trình, với cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương của Đảng (gồm cả trường hợp cán bộ bị kỷ luật là người đứng đầu). Sau đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; báo cáo ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nơi cán bộ công tác để cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Trên cơ sở ý kiến này, Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan; tổng hợp ý kiến các cơ quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn quy trình thực hiện với các chức danh khác của cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương.

Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Việc này cũng nhằm kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trước đó, ngày 8/9/2022, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Thông báo nhấn mạnh: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Hơn 10 năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành quyết liệt. Đặc biệt kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nhiều tướng lĩnh; trong đó người đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng, khai trừ ra khỏi Đảng; xử lý hình sự.

Tuy nhiên, đối với những người bị kỷ luật chưa đến mức khai trừ Đảng hoặc xử lý hình sự, tính chất vi phạm không nghiêm trọng thì cũng cần tạo điều kiện cho họ khắc phục, có cơ hội sửa chữa sai lầm, nhận thức được quyết điểm để vượt qua chính mình, tự khẳng định tâm huyết và tài năng của mình. Chúng ta vẫn thường nghe nói “đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại” là với ý nghĩa đó.

Tất nhiên trong trường hợp này việc xử lý, giải quyết với mỗi trường hợp cụ thể phải công khai, minh bạch, khách quan, có sự đồng thuận trong dư luận, hợp ý Đảng lòng dân. Các trường hợp này nhất thiết phải được giải thích rõ ràng. Vì thế, việc giám sát là hết sức cần thiết.

Thông báo số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật cùng với Hướng dẫn thực hiện một lần nữa cho thấy sự chặt chẽ, nghiêm minh cũng như tính nhân văn trong công tác cán bộ của Đảng. Thực tế đã từng có một số cán bộ cao cấp của Đảng bị kỷ luật nhờ sự giúp đỡ của tổ chức đã vươn lên, khẳng định mình trong đội ngũ với những cống hiến lớn. Trong đó phải kể đến trường hợp một số cán bộ cao cấp từng bị xử lý kỷ luật do sai lầm trong chỉ đạo cải cách ruộng đất, vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghiêm khắc và nhân văn trong công tác cán bộ