Mặt trận

Tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân

Tuệ Phương (thực hiện) 14/01/2024 14:15

Đại hội MTTQ cấp xã, phường là nền tảng để tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện và cấp thành phố. Trong đó, nhân sự là yếu tố then chốt. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cần nỗ lực tham mưu công tác nhân sự với cấp ủy, chính quyền, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu để cán bộ MTTQ thực sự là đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở

PV: Thưa bà, xin bà cho biết kết quả bước đầu đạt được trong công tác triển khai Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến thời điểm này?

ba-nguyen-lan-huong(1).jpg
Bà Nguyễn Lan Hương.

Bà Nguyễn Lan Hương: Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và các văn bản chỉ đạo về tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tập trung hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác chuẩn bị Đại hội; thành lập các Tổ chỉ đạo và nắm bắt tiến độ, tình hình tổ chức Đại hội qua các nhóm Zalo để kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội. Đồng thời, lựa chọn các đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, triển khai ra diện rộng. Công tác tuyên truyền Đại hội cũng được triển khai tới cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và đến các tầng lớp nhân dân. Tại Đại hội lần này, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khuyến khích MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QR để đăng tải và tra cứu tài liệu Đại hội.

Để đảm bảo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã theo đúng Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã hướng dẫn MTTQ Việt Nam các quận, huyện chỉ đạo tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận để đánh giá hoạt động của Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam cấp trên; kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đến thời điểm này, hội nghị Ban Công tác Mặt trận tại các đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp xã đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu. Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã đang được tiến hành tổ chức và sẽ xong trong tháng 1/2024. Việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn Thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, tâm huyết với công tác Mặt trận

Trong nhiệm kỳ tới, Đề án nhân sự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng như thế nào để MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa bà?

Trong mỗi kỳ Đại hội, nhân sự luôn là khâu quan trọng nhất. Việc xây dựng Đề án nhân sự cũng như lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 căn cứ tiêu chuẩn của Ủy viên Ủy ban của cấp đó và yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Nhân sự được giới thiệu phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện, người có năng lực, bản lĩnh, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Mặt trận, đủ sức tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn nhân sự.

Trên cơ sở kế thừa số lượng Ủy viên nhiệm kỳ trước và yêu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới. Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ không thấp hơn nhiệm kỳ trước, có thể mở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhưng không vượt quá 10% so với nhiệm kỳ 2019 – 2024.

mthn.jpg
Lãnh đạo Mặt trận Trung ương và thành phố cắt băng khánh thành công trình tuyến phố Phú Gia “xanh - sạch - đẹp” chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng với công tác nhân sự, việc xây dựng văn kiện Đại hội đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chuẩn bị đến đâu, thưa bà?

Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, vừa có giá trị tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, vừa xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới. Việc xây dựng văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII cần phải tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận. Đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn của Thủ đô để xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Văn kiện cần đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, nhận diện rõ tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân. Bên cạnh đó, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, chúng tôi đã xây dựng dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị và xin ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XVII tại kỳ họp Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 13 vừa qua. Hiện nay, tiểu ban Văn kiện đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị để hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị cũng sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng

Thưa bà, theo kế hoạch, lộ trình tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được triển khai cụ thể ra sao và các địa phương đã hưởng ứng việc này thế nào?

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thời gian, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo trong tháng 1/2023, 30 quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức Đại hội điểm cấp xã và hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp xã trước 30/4/2024. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chọn quận Tây Hồ và huyện Đan Phượng là 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm vào tháng 4/2024. Ngay sau Đại hội điểm, các đơn vị còn lại sẽ đồng loạt tổ chức Đại hội và hoàn thành trong tháng 6/2024. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ được tổ chức trong tháng 8/2024.

Với tinh thần chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và quyết tâm cao của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tôi tin tưởng, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội sẽ được tiến hành đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chương trình cũng như đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Trân trọng cảm ơn bà!

Theo Kế hoạch số 399/KH-MTTQ-BTT ngày 7/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, thời gian tổ chức Đại hội dự kiến từ 19 đến ngày 23/8/2024. Theo lộ trình thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức hội nghị xin ý kiến Ủy viên Ủy ban về Đề án nhân sự và phân bổ đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; xin ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và tổ chức hội nghị thông qua các văn bản danh sách nhân dự trình Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân