Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Vũ Mạnh 14/01/2022 19:22

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp.

Tham dự cuộc làm việc có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp đã quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp đề ra và cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết đề ra.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Bộ, ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Xác định tầm quan trọng của việc phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; nghiên cứu triển khai nhiều cách làm phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp theo hướng gần dân, sát dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp cũng tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện quy chế giám sát, phản biện của các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng Đảng.

Tại cuộc làm việc Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp đề nghị Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết mới thay thế nhằm kế thừa những thành tựu, kết quả đạt được, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn từ đó tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có những cách làm mới, sáng tạo để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành thời gian qua.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp đã có những cách thức triển khai bài bản, thường xuyên thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Cùng với đó, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo việc tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp, vị thế, vai trò của công tác tư pháp, pháp luật được đề cao; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp được mở rộng với phù hợp với yêu cầu mới.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc làm việc.

Trong công tác cán bộ, Bộ Tư pháp đã ban hành, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, chặt chẽ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ của Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương.

Trên cơ sở đó Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành đầy đủ các đề án, quy định về quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức của Bộ; chú trọng việc đánh giá kết quả thông qua sản phẩm của từng cán bộ.

Qua đó, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, chuyên sâu, phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, công tác tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm được thực hiện thường xuyên, công khai minh bạch, bám sát yêu cầu của vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao trình độ được quan tâm…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của Bộ Tư pháp trong đổi mới phong cách và lề lối làm việc. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy chế phối hợp công tác qua đó giúp cho quá trình thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Các văn bản do Bộ ban hành cải cách về bộ máy hành chính giai đoạn 2007-2021 rất kịp thời, đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cái cách bộ máy. Bộ Tư pháp thường xuyên nằm trong nhóm đầu các cơ quan thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trương ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu và đưa vào trong báo cáo.

Đây là những căn cứ rất có giá trị để cuộc khảo sát đem lại kết quả, đóng góp vào Đề án chung và Nghị quyết của Trung ương sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị