1.000 tư liệu quý tại triển lãm ‘Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin’

p.v

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 20/1, triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin” đã diễn ra tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Với 1.000 tư liệu được trưng bày, triển lãm đã giới thiệu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc; những thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được trong công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, nghị quyết của Đảng qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội...

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 28/2/2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất