113 tác giả, đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng NN về VHNT

Hoàng Minh Ảnh: Nam Trần

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (VHNT).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT
cho các tác giả, đại diện gia đình các cố tác giả.

Đến dự và chủ trì buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diễn lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017 vinh danh 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, có 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

Trong đó, 18 tác giả, cố tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm nhạc sĩ Doãn Nho, GS. TS. NSND Lê Ngọc Canh (Lý Lại Ảnh), NSND Chu Thúy Quỳnh, TS Trần Đình Ngôn, tác giả Nguyễn Thế Khoán (Mịch Quang), GS. NSND Nguyễn Trọng Bằng, PGS Triệu Đạt Hiền (Chu Minh), tác giả Nguyễn Xuân Thiều, nhạc sĩ Hoàng Phi Hồng (Hoàng Hà, Cẩm Là), nhà văn Trần Hữu Mai, nhạc sĩ Thuận Yến, Nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn, nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, NSND Trần Bảng, Nhiếp ảnh gia Lương Nghĩa Dũng.

95 tác giả, cố tác giả được trao và truy tặng giải thưởng Nhà nước gồm các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa… đã những cống hiến cho sự văn học nghệ thuật của đất nước như GS. TS Trần Thế Bảo, NGND Hoàng Cương, NSND Lê Văn Thi, NSND Phạm Nhuệ Giang, NSND Trần Thế Dân, TS Ngô Phương Lan, NSND Đào Bá Sơn, NSƯT Nguyễn Xuân Sơn, KTS Lê Thành Vinh, NSND Hà Bắc, Nguyễn Đăng Chương, nhạc sĩ Cao Việt Bách, Nhạc sĩ Thế Song, nhạc sĩ Lê Việt Hòa, nhà nghiên cứu di sản Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Đức Thịnh, nhà văn Hoàng Hải, tác giả Vũ Quốc Ái (Lê Lam), tác giả Cổ Tấn Long Châu, tác giả Nguyễn Hữu Cấy, tác giả Bửu Chỉ…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ văn nghệ sĩ được hình thành, tôi luyện và phát triển trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều công hiến tạo nên nền văn học, nghệ thuật cách mạng của dân tộc trong thời kỳ mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý người nghệ sĩ - chiến sĩ. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền văn học, nghệ thuật cách mạng thời gian qua.

Cũng theo Chủ tịch nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành tặng những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc nhất của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ.

Các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017, bằng tài năng sáng tạo đặc biệt và sức lao động bền bỉ, đã sáng tạo nên các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017. Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các thế hệ văn nghệ sĩ đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân” Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn hóa đã, đang và sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống văn học, nghệ thuật. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm kích động sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật.  

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trao giải thưởng Nhà nước về VHNT
cho các tác giả, đại diện gia đình các cố tác giả.

Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật, trọng tâm là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa mang tính định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Tích cực động viên, khích lệ các nhân tố mới tiến bộ lên án, phê phán cái xấu, cái ác đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ của bạn bè năm châu.

Đặc biệt, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ VHTT&DL, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; tôn vinh các văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đối với các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện: Trong quá trình xét tặng, Bộ VHTT&DL với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng cấp Nhà nước đã nỗ lực cao nhất trong thực thi trách nhiệm của mình, minh bạch, công khai đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho tác giả có tác phẩm, công trình. Bộ VHTT&DL cũng đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện về tài chính, là phần tiền thưởng theo quy định; sớm hoàn tất các thủ tục để chuyển đến tác giả, gia đình tác giả có tác phẩm, công trình bằng hình thực chuyển khoản. Những công việc này đã được Bộ VHTT&DL thực hiện với trách nhiệm, tâm huyết và những tình cảm trân trọng nhất dành cho các văn nghệ sĩ.

PGS.TS Lưu Khánh Thơ, Đại diện gia đình nữ thi sĩ Xuân Quỳnh: Sau nhiều khó khăn, gia đình nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã đạt được kết quả tốt đẹp. Hôm nay, nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, có thể nói là từ một bạn đọc, là một người nghiên cứu văn học, và là một người thân trong gia đình, cá nhân tôi rất vui mừng, tự hào về vì đóng góp của chị Quỳnh đã có kết quả, được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Không cứ gia đình chúng tôi, khi thông tin chị Quỳnh được giải thưởng HCM được công bố, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, bạn đọc, người yêu thơ chị Quỳnh, anh Vũ đã chia sẻ những tình cảm trên điện thoại, tin nhắn, email, facebook… hàng trăm lời chia sẻ, chúc mừng được gửi đến gia đình chúng tôi. Là một người nghiên cứu văn học, quan sát đời sống văn học, tôi thấy rằng, nhà thơ Xuân Quỳnh rất xứng đáng với ghi nhận của Đảng, Nhà nước vì những thành tựu của chị đối với nền văn học nước nhà.

Nhạc sĩ Doãn Nho: Không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em văn nghệ sĩ có mặt ở đây, những người được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước đều rất xúc động. Vì giải thưởng đã thể hiện được tinh thần đạo đức, tư tưởng của Bác mà chúng tôi đã chung thành trong suốt thời gian được tham gia kháng chiến đảm bảo vững chắc cho biên giới, đất nước của chúng ta. Tất cả những người lính chúng tôi trong đó có các văn nghệ sĩ quân đội được nhận giải thưởng mang tên Bác Hồ là điều vô cùng xúc động.

Minh Quân (ghi) 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ride2Rock - Rock Hit 2022 - cảm xúc trỗi dậy

Ride2Rock - Rock Hit 2022 - cảm xúc trỗi dậy

Ride2Rock là chuỗi sự kiện được khởi xướng tổ chức bởi họa sĩ Khánh Art và ekip phụ trách Dự án phát triển âm nhạc trải nghiệm của Công ty cổ phần nghệ thuật Luxury ...
Cao Thái Hà: 'Với Hạ Lam, tôi đã hết mình…'

Cao Thái Hà: 'Với Hạ Lam, tôi đã hết mình…'

“Để vai diễn thật nhất thì mọi nỗ lực, hi sinh đều xứng đáng. Với Hạ Lam, tôi cũng đã hết mình như vậy”, Cao Thái Hà nêu quan điểm xoay quanh những ý kiến trái chiều ...

Xem nhiều nhất