Ban hành Chương trình hành động phát triển Cần Thơ đến năm 2045

Quốc Trung

Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chương trình hành động của Chính phủ được ban hành nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân dân TP Cần Thơ về tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TP Cần Thơ tiềm năng du lịch sông nước.
TP Cần Thơ tiềm năng du lịch sông nước.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của TP Cần Thơ.

Chương trình hành động đặt ra mục tiêu, trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt mức 7,5-8%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10-12,5%/năm. Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao. Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị đạt 12-13%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm từ 11-15%.

Đến năm 2025, GRDP/người đạt 6.200-6.800 USD. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 54,17-54,73% GRDP, công nghiệp và xây dựng chiếm 33,71-33,99%, nông nghiệp chiếm 5,61-5,9%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,94-5,95%. Tổng sản phẩm công nghệ cao so với tổng giá trị sản phẩm đạt 35-40%. Giá trị năng suất lao động xã hội đạt 297,18 triệu đồng/lao động/năm…

TP Cần Thơ nằm cặp sông Hậu. 
TP Cần Thơ nằm cặp sông Hậu. 

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, các bộ, ngành và TP Cần Thơ cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm: Công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát huy vai trò là trung tâm, cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tập trung nguồn lực để nghiên cứu;

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế;

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh; khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL;

thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc; Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước;

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

TP Cần Thơ nhìn từ trên cao.
TP Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Để thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.

Riêng TP Cần Thơ cần xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động của Chính phủ; chủ động nghiên cứu thực hiện thí điểm một số mô hình, quy định đối với các trường hợp phát sinh trong thực tiễn quản lý Nhà nước trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra TP Cần Thơ cần chủ động liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là trong vùng ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL và với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP Hồ Chí Minh để cùng khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần phát triển đồng bộ các vùng và cả nước…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số?

Tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số?

Nhiều ý kiến đề nghị giải thích lý do tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số, nguyên nhân là ở quy định của pháp luật hay vướng mắc trong thực tiễn triển khai.

Xem nhiều nhất