Bình Định: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các chương trình Mục tiêu quốc gia

Thành Nhân

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 1680/UBND-TH ngày 24/3/2023, chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các chương trình.

Tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắt để thực hiện các Chương trình MTQG giúp người dân phát triển sản xuất.
Tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện các Chương trình MTQG giúp người dân phát triển sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1263/UBND-TH ngày 9/3/2023 của UBND tỉnh triển khai Công điện số 71/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản kết luận, chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về các Chương trình MTQG theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất dự thảo Văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2022 kéo dài và năm 2023 trên địa bàn tỉnh; trong đó, lưu ý phải có tiến độ phấn đấu giải ngân cụ thể theo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư trong công tác giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, thành lập 4 Tổ công tác do thành viên Ban Chỉ đạo (Thủ trưởng các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh) làm Tổ trưởng, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các địa phương.

Các cơ quan chủ quản các chương trình Mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh) khẩn trương rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG năm 2023 do cơ quan mình theo dõi, đề xuất. Trong đó, phải chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đến từng địa phương, phân kỳ theo từng tháng, quý và phân công lãnh đạo phụ trách chỉ đạo để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và bộ phận thường trực, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện thống nhất, kịp thời các Chương trình trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo hoặc bộ phận giúp việc để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời hiệu quả các Chương trình. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Nhờ tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Xem nhiều nhất