Bình Dương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ

LAM HỒNG

Tỉnh Bình Dương vừa tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) trên địa bàn. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã nỗ lực, vượt qua những khó khăn để đạt được các thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Mỗi người tự xem là nhiệm vụ của bản thân

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá, nhận thức về vị trí, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua tiếp tục được nâng lên và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) công chức, viên chức.

Tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, không chỉ có tác động đến việc chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần mà còn phát huy được dân chủ, sức mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mỗi cơ quan, địa phương; là cơ sở, động lực và nền tảng, tạo đà cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Dương tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa diễn ra cuối tuần qua.
Trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Dương tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa diễn ra cuối tuần qua.

Trong khi đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được quan tâm thực hiện liên tục từ tỉnh đến cơ sở, giúp cho việc triển khai được kịp thời, có trọng tâm, sát hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức, cách làm đa dạng, phong phú.

Đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ CB, ĐV, tăng cường củng cố niềm tin, sự đồng thuận của CB, ĐV và nhân dân đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền.

Việc nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, người đứng đầu các cấp tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc. Mỗi CB, ĐV ngày càng xác định rõ hơn việc học tập và làm theo Bác chính là một trong những nhiệm vụ của bản thân, giúp hoàn thiện nhân cách của mỗi con người, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ở nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì được các mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu trong CB, ĐV, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được bình chọn, biểu dương, khen thưởng gắn với những việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực vì sự nghiệp chung, vì cộng đồng, góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, thân thiện, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, nhất là tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực và tạo được sự lan tỏa trong xã hội.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, nguyên nhân đạt được là do các cấp ủy đảng xác định rõ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nên đã quan tâm chỉ đạo một cách quyết liệt có trọng điểm; chủ động, sáng tạo xây dựng những mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả cùng với sự tham gia tích cực của CB, ĐV và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Một hoạt động hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh.
Một hoạt động hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi CB, ĐV; chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị 05 và tính gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác.

Nhân rộng các mô hình hay

Nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương xác định sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và năm 2021 theo tinh thần “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng CB, ĐV, công chức, viên chức.

Bên cạnh chăm lo cho người nghèo ở địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn vận động, tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai.
Bên cạnh chăm lo cho người nghèo ở địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn vận động, tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai.

Đồng thời, chú trọng việc đăng ký và làm theo của CB, ĐV, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị với nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà CB, ĐV, người dân quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có hiệu quả. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương và kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và CB, ĐV. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc, các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp phù hợp với nội dung, yêu cầu của việc học tập và làm theo Bác, cũng như đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngoài ra, sẽ tổ chức rà soát, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để cải tiến nội dung, cách thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đang thực hiện. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhất là ngay từ cơ sở để động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với CB, ĐV có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sale ảo mùa khuyến mại

Sale ảo mùa khuyến mại

Tháng khuyến mại toàn quốc diễn ra hơn 2 tuần qua đã hấp dẫn người dân ở các thành phố lớn đổ xô đi mua sắm. Các trung tâm thương mại, nhiều dãy phố thời trang khá ...

Tin nóng

Dồn sức chống hàng giả

Dồn sức chống hàng giả

Hàng giả hàng nhái chưa khi nào hết nhức nhối, thậm chí ngày càng phức tạp hơn khi còn tràn sang các kênh thương mại điện tử, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện và xử lý...

Xem nhiều nhất