Bộ Nội vụ đề nghị xử lý việc bổ nhiệm 34 lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn tại An Giang

PV

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị An Giang xem xét, xử lý việc 34 công chức lãnh đạo, quản lý (quyết định bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017) chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Thông báo kết luận thanh tra về công tác cán bộ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2019.

Theo đó, việc tuyển dụng công chức trong 10/10 trường hợp chưa đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (1 trường hợp đến ngày 28/12/2017 đã đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và 3 trường hợp đã được Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động sang các đơn vị sự nghiệp công lập); một số trường hợp quyết định tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thành lập chưa bảo đảm quy định.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh quyết định xét chuyển 50 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (1 trường hợp đã nghỉ việc, 1 trường hợp đã nghỉ hưu). Qua kiểm tra 48 hồ sơ (trong đó 42 trường hợp là cán bộ cấp xã và 6 trường hợp là công chức cấp xã) nhìn chung, các công chức được xét chuyển đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Tuy nhiên, 1 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, đến ngày 1/7/2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ quyết định xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; 3 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; một số trường hợp tuyển dụng trước ngày 28/12/2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, không có quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của Chủ tịch UBND tỉnh mà chỉ có quyết định chuyển công tác của Sở Nội vụ.

Về bổ nhiệm, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức cơ bản chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định. Tuy nhiên, 34 công chức lãnh đạo, quản lý (quyết định bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017) chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; 19 trường hợp đã được tuyển dụng nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển.

Ngoài ra, 8 trường hợp thiếu quy trình xét tuyển trong trường hợp đặc biệt (từ viên chức thành công chức); một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 47 trường hợp còn chậm so với quy định.

Đến nay, số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh và số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, chuyên môn thuộc các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định; không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị An Giang xem xét, xử lý theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 31/1/2021 đối với 6 trường hợp chưa đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn; một số trường hợp quyết định tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thành lập chưa bảo đảm quy định.

34 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có 18 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và 16 trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, 19 trường hợp đã được tuyển dụng công chức nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển không đảm bảo quy định và 08 trường hợp được bổ nhiệm nhưng thiếu quy trình xét tuyển từ viên chức thành công chức.

Bộ Nội vụ yêu cầu An Giang tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức.

Thực hiện rà soát điều kiện, tiêu chuẩn đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Nội vụ, kịp thời phát hiện các trường hợp bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trước ngày 31/12/2020; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư, Kết luận số 71/KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, tồn tại có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này. Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất