: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:20:00 15/04/2018

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh  gắn với giảm nghèo

Ngay từ đầu năm 2018, thị xã Quảng Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa”, đưa nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với công tác giữ gìn vệ sinh môi trường để bình xét, đánh giá thôn, khu phố văn hóa.

Trước hết, tập trung chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng như trong thực hiện quy ước, hương ước tại các khu dân cư.

Đặc biệt, mô hình “Khu dân cư thực hiện văn minh, bảo vệ môi trường trong việc lễ tang đối với người quá cố” được thị xã Quảng Yên làm điểm tại thôn 1, xã Liên Hòa từ tháng 11/2017, đến nay đã bước đầu có những kết quả tích cực, đang được thị xã Quảng Yên tiếp tục nhân rộng tại các địa phương khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, gắn với “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình, như: Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường…

Q.N.