Cần Thơ: Khí thế mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân

Quang Vinh (thực hiện)

Đến nay đại hội cấp cơ sở TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ mới đang được chuẩn bị ráo riết… ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ chia sẻ với Đại Đoàn Kết về kết quả công tác Đại hội các cấp, chuẩn bị cho Đại hội cấp thành phố sẽ diễn ra trong tháng 10 tới.

PV: Được biết, đến thời điểm này Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã hoàn thành. Ông hãy chia sẻ với Đại đoàn kết về những kết quả nổi bật trên thưa ông?

Ông Trần Việt Trường.
Ông Trần Việt Trường.

Ông Trần Việt Trường: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương ngày 05/8/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp về xây dựng nội dung văn kiện, công tác nhân sự, số lượng đại biểu dự Đại hội,...và chọn điểm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ cấp trên cơ sở. Trong đó, điểm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở là phường Thới Hòa (quận Ô Môn) và xã Đông Thuận (huyện Thới Lai); điểm chỉ đại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở là Đảng bộ huyện Phong Điền và Đảng bộ huyện Cờ Đỏ.

Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương; các cấp ủy đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng văn kiện Đại hội. Các dự thảo Báo cáo chính trị đã được thực hiện nghiêm túc, đánh giá khách quan, đầy đủ, đúng thực chất những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện; đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát hợp với đặc điểm điều kiện của từng địa phương, đơn vị, với mục tiêu giữ vững sự phát triển ổn định của địa phương, góp phần vào sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Tính đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở với 616/616 đảng bộ và Đảng bộ cấp trên cơ sở với 15/15 đảng bộ đã hoàn thành đại hội. Nhìn chung, Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ được diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, kế hoạch đề ra, tạo được khí thế mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Cần Thơ: Khí thế mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân - Ảnh 1

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như thế nào thưa ông?.

- Với vai trò là cơ quan thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung văn kiện trình tại Đại hội.

Một trong những điểm đáng ghi nhận trong công tác chuẩn bị văn kiện là Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ Đại hội và việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về dự thảo các văn kiện Đại hội. Song, với tinh thần chủ động và sự quyết tâm cao, Tiểu ban Văn kiện thành phố đã vận dụng nhiều cách làm phù hợp, thiết thực để thông tin, chuyển tải dự thảo Văn kiện đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, trí thức, nhà khoa học, báo chí, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo, dân tộc, các đoàn viên, hội viên... trong đó, hình thức chủ yếu là xin ý kiến bằng văn bản và các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp... nhìn chung, các ý kiến đóng góp rất sát thực, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dự kiến trong tháng 8 này, toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thành phố và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, tiếp tục xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi, góp phần tăng cường niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào Đảng. Vừa qua, các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục được các cấp, các ngành triển khai rộng khắp, nổi bật là tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ đời sống dân sinh. Đến nay, toàn thành phố có hơn 500 công trình, đã hoàn thành và đang thực hiện để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, với tổng kinh phí thực hiện hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động toàn xã hội.

Với tất cả các công tác chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ nói trên là tiền đề quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tương lai phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Cần Thơ: Khí thế mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân - Ảnh 2

Từ nay đến cuối năm 2020, nhiệm vụ chính trị Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo là gì thưa ông? Ngành Tuyên giáo thành phố sẽ làm những gì để góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đó thưa ông?

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Thành ủy Cần Thơ đề ra chủ đề tập trung, “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, cho thấy nhiệm vụ tập trung, xuyên suốt là lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần quyết tâm góp phần cùng hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020, hệ thống Tuyên giáo các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ đời sống dân sinh.

Đồng thời, tổ chức tốt việc lấy ý kiến rộng rãi, phát huy trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả tích cực trên các lĩnh vực của thành phố, đặc biệt là những thành tựu qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045” ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, tạo động lực, tiền đề cho sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời biểu dương những tấm gương đẹp, những mô hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, giúp tăng cường niềm tin của các tầng lớp, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và khắc phục những hậu quả khó khăn do dịch bệnh gây ra; nắm chắc diễn biến tư tưởng trong nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Để xứng đáng với truyền thống 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành tuyên giáo TP Cần Thơ sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở tất cả các cấp, đảm bảo tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả, tạo bước đột phá trong thời gian tới; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu cấp ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

'Chìa khóa' để chấm dứt bệnh lao

'Chìa khóa' để chấm dứt bệnh lao

Hiện nay bệnh lao vẫn đang là một trong những loại bệnh khá phổ biến trong cộng đồng, có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân trong tỉnh, đem lại gánh nặng lớn ...
Hàng giả tràn lan trên không gian mạng

Hàng giả tràn lan trên không gian mạng

Nhức nhối trước nạn hàng giả phát triển trên không gian mạng, nhiều đơn vị áp dụng phần mềm để quản lý và cùng lực lượng chức năng truy quét. Tuy nhiên hiện quả vẫn ...

Tin nóng

Rút bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động sẽ rất thiệt thòi

Rút bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động sẽ rất thiệt thòi

Theo ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có người rút do khó khăn thực sự nhưng cũng có người rút theo phong trào. Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần tưởng rằng lợi trước mắt nhưng hại lâu dài, bởi quyền lợi người lao động bị hạn chế nhiều so với việc hưởng lương hưu.

Xem nhiều nhất