Hội thảo khoa học phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc

 PV

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến​,” ​”tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng”.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Đảng ta ngay từ khi thành lập đã xác định và đấu tranh kiên quyết bảo vệ đường lối, chống lại các tư tưởng tả khuynh, hữu khuynh khác nhau trong các lĩnh vực, lý luận, kinh tế, văn hóa, văn nghệ... GS Vũ Văn Hiền nhấn mạnh, trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vừa qua, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng diễn ra trong bối cảnh và yêu cầu mới, mang tính phức tạp và quyết liệt hơn. 

Vẫn theo ông Hiến, trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta chủ động đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng và xã hội, các thế lực thù địch đã tăng cường và không từ một thủ đoạn nào để bóp méo, xuyên tạc, vu cáo, cản trở công việc của đất nước. Trong hoàn cảnh đó, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu lý luận, góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. 

Hội thảo nhằm mục đích đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi, góp phần đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Hội thảo cũng là hình thức đấu tranh trực tiếp với các quan điểm thù địch, luận điệu xuyên tạc, lợi dụng cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất