Lấy cuộc sống, quyền lợi chính đáng của dân là trọng tâm của công tác dân vận

N.Khánh

Đây là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại hội thảo trực tuyến với các địa phương 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết "Dân vận khéo" năm 2019 do Ban Dân vận TƯ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay 14/10.

Lấy cuộc sống, quyền lợi chính đáng của dân là trọng tâm của công tác dân vận

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

MTTQ đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Dự hội thảo có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tham luận tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, bước vào giai đoạn mới của cách mạng, để thực hiện thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, MTTQ Việt Nam với tính chất là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài để phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Theo đó, đã là người Việt Nam thì không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, miễn là tán thành công cuộc đổi mới sẽ cùng nhau chung tay để đạt được mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để đáp ứng những yêu cầu bức bách của cuộc sống, theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ IX (2019-2024) đã phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò trách nhiệm trước Đảng, trước dân, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động cụ thể để thực hiện sứ mạnh cao cả là xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam CNXH.

Theo ông Phùng Khánh Tài, với vai trò là một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân rất nhiều nhiệm vụ mà MTTQ Việt Nam phải tiếp tục làm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân; giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lấy cuộc sống, quyền lợi chính đáng của dân là trọng tâm của công tác dân vận - 1

Ông Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị.

Dân vận tốt, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biết, nắm rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận, trong từng giai đoạn cách mạng Đảng đã kịp thời có chủ trương, đường lối lãnh đạo công tác dân vận như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 trong đó khẳng định: Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ mục đích và nguyện vọng chân chính của nhân dân, sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Trong bối cảnh các nước CNXH ở Đông Âu tan rã, Ban Chấp hành TƯ khóa VI đã ban hành nghị quyết 8B về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ với Đảng và nhân dân. Năm 2013 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa VI ban hành Nghị quyết số 25 về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục xác định đổi mới nâng cao hiệu quả của công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết 25 của TƯ về công tác dân vận, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều thành tích góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, tích cực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân.

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kịp thời nắm được tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, chủ động tham gia giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, những kết quả này góp phần quan trọng vào tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước.

Dù vậy đạt được những kết quả như vậy nhưng theo ông Trần Quốc Vượng, công tác dân vận còn chưa đáp ứng được những yêu cầu của tình hình mới. Cụ thể, vẫn còn tình trạng nắm tình hình nhân dân chưa kịp thời, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng chưa đầy đủ. Công tác vận động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và tổ chức thực hiện có lúc có nơi hiệu quả chưa cao. Tình hình khiếu kiện đông người kéo dài chưa được giải quyết triệt để ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ở các cơ quan tại Trung ương vẫn có tình trạng nhân dân căng biểu ngữ, khiếu kiện vượt cấp, đó là sự việc đau lòng.

Theo ông Trần Quốc Vượng, những năm tới tình hình quốc tế và khu vực diễn biến khó lường, đất nước ta đứng trước những thuận lợi và thách thức đan xen đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết do vậy, cần liên tục đổi mới phương thức, nội dung công tác dân vận theo hướng thiết thực, lấy cuộc sống, quyền lợi ích chính đáng của nhân dân là trọng tâm của công tác dân vận. Tiếp tục thể chế hóa hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cho phù hợp điều kiện thực tiễn hiện nay.

Phải coi trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu hoạt động.

“Chúng ta đang xây dựng Chính phủ điện tử, nhưng dù công nghệ thông tin phát triển hiện đại đến mấy vấn đề chính vẫn là ở con người. Nếu cán bộ chính quyền không vì dân thì các cỗ máy ấy cũng chỉ là cỗ máy vô hồn. Phải giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm”, ông Trần Quốc Vượng lưu ý.

Trong khuôn khổ của hội thảo, Ban Tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm lọt vào vòng Chung kết. Với thành công của cuộc thi năm 2019 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020, gắn với tổng kết cuộc thi giai đoạn 2017-2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất