: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:46 26/03/2018

Sớm hoàn thiện Dự thảo Nghị định về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định phải bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và nội dung Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DN nhà nước và vốn nhà nước tại DN đã được Bộ Chính trị thông qua. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định trước ngày 30/3/2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đúng quy định; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tổ chức Hội nghị “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của DN nhà nước, nhất là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước”, lưu ý nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cán bộ quản lý DN nhà nước...    

H.H.