Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học 'Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Đông Bắc

Sáng 20/7, tại hội trường Quân Khu 3 (TP Hải Phòng), Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học 'Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới' - Ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành Hội thảo. Ảnh Tuấn Huy.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Dự hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đông đảo tướng lĩnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các vụ, viện, trường học và TP Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thực tiễn sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có thể và lực, có sức mạnh tổng hợp quốc gia; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường khiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Điều đó, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường tiềm lực sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Tuấn Huy.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Tuấn Huy.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Tuấn Huy.

Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiện nay các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Chính vì vậy, Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là dịp để nghiên cứu, trao đổi, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung phong phú, với hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận và thực tiễn; đồng thời nêu các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận và biên tập, xuất bản thành Kỷ yếu của Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Dựng nước đi đôi với giữ nước là kết tinh những kinh nghiệm quý báu của lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta. Tư tưởng, triết lý, kinh nghiệm quý báu đó được Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nên những giá trị văn hóa, nghệ thuật dựng nước đi đôi với giữ nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đây là Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và hội nhập quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Tuấn Huy.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Tuấn Huy.

Chủ tịch nước khẳng định, kết quả cuộc Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là các cấp, các ngành đang triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm (2013 - 2023), làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học của các đại biểu có giá trị và có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và xây dựng các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức, Ban Nội dung Hội thảo đã tham mưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" tổ chức thành công cuộc Hội thảo.

Trong sáng nay, trước khi diễn ra Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Tối ngày 25/1/1963, Bác Hồ chúc mừng năm mới đến đồng bào cả nước nhân dịp Xuân Quý Mão, trong đó Người đã có 4 câu thơ: “Nước Việt Nam ta là một/ Dân tộc Việt Nam ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất