Có được hưởng phụ cấp khi kiêm nhiệm thêm kế toán chi bộ không?

PV (theo VGP)

Bà Cao Xuân Yến (Hà Nội) hỏi, trường hợp được bổ nhiệm làm kế toán cơ quan và kiêm nhiệm kế toán chi bộ cơ quan thì được hưởng phụ cấp như thế nào?

Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trường hợp bà Yến có quyết định của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quy định tại Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Ngoài ra, khi kiêm nhiệm kế toán chi bộ được hưởng phụ cấp theo Công văn số 828-CV/VPTW/nb ngày 3/10/2010 của Văn phòng Ban Chấp hành trung ương về việc điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp, cụ thể:

- Mỗi chi bộ cơ sở; đảng bộ được chi một suất bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp (kể cả cán bộ văn phòng UBND cùng cấp được giao nhiệm vụ).

- Mức chi: Chi bộ cơ sở được hưởng mức 0,1 mức lương tối thiểu/người/tháng (hiện nay là 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng).

- Nguồn kinh phí đảm bảo: Sử dụng số đảng phí được trích, giữ lại theo quy định ở tổ chức đảng mỗi cấp. Riêng đảng bộ các xã đặc biệt khó khăn do đảng bộ cấp trên chi và được hạch toán vào mục 7850 (chi cho công tác đảng ở tổ chức đảng cơ sở và cấp trên cơ sở), tiểu mục 7899 (khác).

Đề nghị bà Yến nghiên cứu các văn bản nêu trên để thực hiện.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất