Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024- Bài 8: Đại hội VIII: Đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đời sống

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi lớn, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đặt ra nhiệm vụ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đáp ứng những yêu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp nhân dân”.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024- Bài 8: Đại hội VIII: Đổi mới mạnh mẽ,  đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đời sống

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong 3 ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 2014 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 990 đại biểu chính thức và hơn 200 khách mời.

Nhận định về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014, Báo cáo chính trị khẳng định, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta được lưu truyền qua các thế hệ. Tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tương thân tương ái tiếp tục được phát huy trong thời gian qua, góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Những quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được nâng tầm nhận thức trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011), được Hiến pháp, pháp luật khẳng định.

Những kết quả đạt được trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước, có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Trước việc chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài đã thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc, ý chí quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trước những nhu cầu phong phú, đa dạng và lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân, nhiều tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, hội quần chúng đã ra đời, phát triển và có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc cùng Nhà nước và xã hội từng bước tạo điều kiện phát huy, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng, tăng cường đồng thuận xã hội, thu hẹp những diễn biến phân tâm, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển.

Bên cạnh những thành tựu phát triển đất nước, trong thời gian qua, nhân dân còn nhiều băn khoăn, bức xúc, trước những yếu kém, tiêu cực kéo dài như: Tình trạng tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; đạo đức xã hội xuống cấp; khoảng cách giàu nghèo chậm được thu hẹp; tệ nạn xã hội gia tăng; ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trầm trọng; an toàn thực phẩm chưa được bảo đảm; tai nạn giao thông còn nghiêm trọng...

5 năm qua, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá cách mạng, xuyên tạc lịch sử, thành tựu công cuộc đổi mới đất nước hòng gây mất ổn định, chia rẽ các dân tộc, các tầng lớp nhân dân. Việc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông bị xâm phạm nghiêm trọng khiến nhân dân rất bất bình và quyết tâm đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

 Đánh giá 5 năm hoạt động, Đại hội VIII khẳng định, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

5 Chương trình hành động do Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra đã được thực hiện tốt; vị trí, vai trò của Mặt trận được nâng cao; các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực hơn.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra mục tiêu: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân”.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ:“Một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã  hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 383 vị ủy viên  UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Đại hội cử 62 vị tham gia Đoàn  Chủ tịch. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gồm 9 vị. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị được hiệp thương cử làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra trong các ngày 18, 19, 20 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình hình các tầng lớp nhân dân, đánh giá việc thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua (2014-2019), xem xét việc sửa đổi Điều lệ đề ra mục tiêu phấn đấu và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới. Với yêu cầu “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới – phát triển” nhân dân kỳ vọng đây là một Đại hội tạo ra bước phát triển mới của dân tộc với tinh thần “tăng tốc” thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như mong ước của toàn dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện trong Di chúc của Người.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất