Đoàn kết rộng rãi và bền chặt

Vũ MạnhẢnh: Quang Vinh

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17 (khóa VIII). Hội nghị nhằm cho ý kiến vào một số văn bản quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị trong Ban Thường trực cùng các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Trung ương.

Làm rõ những cơ hội và thách thức

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã cho ý kiến vào các dự thảo văn bản trình đại hội như Tờ trình xin ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; Tờ trình báo cáo việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX; Tờ trình về nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhận định, Mặt trận là đại diện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân chính vì vậy báo cáo chính trị phải thể hiện rõ thái độ của Mặt trận, nói lên trái tim khối óc của chúng ta, phải làm gì trong việc bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, ông Vũ Trọng Kim cũng đề xuất báo cáo cần nhìn lại để đánh giá, tổng kết một cách toàn diện về 30 năm đổi mới của Mặt trận theo đúng tinh thần đổi mới của Đảng để từ đó nhận định một cách toàn diện đưa ra được những nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt cần quan tâm đến tầm quan trọng, vị trí của địa bàn dân cư vì đây chính là địa bàn tác chiến của Mặt trận.

“Báo cáo cần nhìn thẳng, làm rõ những cơ hội và thách thức đối với công tác Mặt trận như vấn đề hội nhập quốc tế, hội nhập trong thời cách mạng công nghệ 4.0 nhất là những thách thức của mạng xã hội. Mặt trận nên có thái độ, cách tiếp cận chủ động tích cực để từ đó sử dụng mạng xã hội phục vụ cho mục đích của Mặt trận”, ông Vũ Trọng Kim bày tỏ.

Bày tỏ đồng tình với tiêu chuẩn của các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đặc biệt nhấn mạnh các vị Ủy viên khóa mới phải là những người sống lành mạnh, trung thực, không tham nhũng và tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 1

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, có dân là có tất cả, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hoá - Xã hội cho rằng công tác Mặt trận phải là công tác của toàn dân. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, việc thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, sự phối hợp với chính quyền thì hướng mạnh về cơ sở có vai trò quyết định đến hoạt động của Mặt trận.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng mọi mặt của đội ngũ chuyên trách - lực lượng nòng cốt trong toàn bộ hoạt động của Mặt trận, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, tổ tư vấn và các cộng tác viên vì đây là vấn đề sống còn của công tác Mặt trận.

Thẳng thắn nêu rõ, Mặt trận mạnh hay yếu là phải bắt đầu từ các hội viên, đoàn viên, thành viên của mình, ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch cho rằng rất cần tập hợp số lượng đông các hội viên, đoàn viên trong các tổ chức quần chúng nhưng chất lượng các hội viên, đoàn viên đó phải mạnh hơn những người ngoài hội. Đặc biệt là người đứng đầu của tổ chức Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở phải thực sự nêu gương, là người có bản lĩnh, biết nắm dân, nghe dân nói, dám nói sự thật, làm cho dân tin. “Việc chọn Ủy viên Ủy ban Mặt trận không thể như tuyển công chức được”, ông Lù Văn Que khẳng định.

Để tập hợp rộng rãi hơn các tầng lớp nhân dân, theo ông Lù Văn Que, Mặt trận cần mở rộng, đổi mới việc quy định kết nạp hội viên phù hợp với thời kỳ mới. Ngoài các hình thức tập hợp thông qua các tổ chức đã có phải biết tập hợp những người tiêu biểu trong các dân tộc, các nhân sĩ, trí thức, người có tài đức trong các lĩnh vực.

“Cần có hình thức phát triển kết nghĩa trong nước, trong từng dân tộc, từng tôn giáo, giữa ngành với địa phương, giữa địa phương với nhau, giữa nội địa với biên giới, hải đảo, giữa trong nước với ngoài nước… làm cho sợi dây đoàn kết, rộng rãi mà bền chặt hơn”, ông Que đề xuất.

Nêu quan điểm, mỗi nhiệm kỳ Đại hội đều có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, văn kiện trình Đại hội cần ngắn gọn, mang đậm ngôn ngữ của Mặt trận và phải có những đóng góp thiết thực vào cương lĩnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm, trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận không chỉ mang yếu tố tiêu biểu, hiệu triệu mà còn phải mang tính thiết thực – coi đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động và tạo nên sức mạnh của mình. Chính vì vậy, ông Huỳnh Đảm cho rằng việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải được mở rộng, hoạt động của Mặt trận phải hướng về cơ sở và bám sát địa bàn dân cư.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 2

Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Hội nghị. 

Đáp ứng yêu cầu, mong muốn của đất nước và nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường trực thống nhất quán triệt tinh thần đó là Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. 

Đối với Báo cáo chính trị, yêu cầu phải đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người, môi trường đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Tiểu ban nhân sự xây dựng phương án cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nhân sự cụ thể theo hướng là mời các cụ, các vị, các đồng chí cơ bản đảm bảo về sức khỏe, có kinh nghiệm, trách nhiệm cao với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và Nhân dân để tham gia Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX.

Bên cạnh đó việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam nhất là yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

“Việc tổ chức đại hội đảm bảo khoa học, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai ngay sau đại hội. Song song với đó là vẫn tổ chức hiệu quả các nội dung công tác khác theo kế hoạch từ đầu năm 2019, không vì tập trung đại hội mà ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ. 

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến góp ý sâu sắc về nội dung văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là ý kiến phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa Báo cáo chính trị nhằm đảm bảo tính chính xác, toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước và mong muốn của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu các ban chuyên môn tiếp tục thường xuyên liên hệ, xin ý kiến, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để các cụ, các vị và các đồng chí nắm được và tiếp tục tham gia góp ý. Ngay sau hội nghị này, các ban, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các văn bản để ngày 30/7 trình Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 10 để tiếp tục lắng nghe góp ý của các vị Ủy viên Ủy ban, sau đó sẽ tiến hành xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong cả nước vào báo cáo chính trị trình Đại hội IX.

Nhấn mạnh nhiệm vụ, công việc của Mặt trận ngày càng nhiều hơn, quan trọng, cấp bách hơn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới; trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 5

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 6

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 7

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 8

Ông Nguyễn Túc phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 9

Ông Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 10

Ông Đỗ Duy Thường phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn kết rộng rãi và bền chặt - 11

Quang cảnh Hội nghị.

* Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Đại đoàn kết là nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Dự thảo báo cáo chính trị cần tiếp tục cụ thể, làm sâu sắc thêm một số quan điểm lớn của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là động lực, vừa là nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh và lấy đó làm điểm tương đồng, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích quốc gia dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, xây dựng tinh thần nhân nghĩa, khoan dung tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước tạo xung lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất