Mặt trận cần chủ động, sâu sát trong việc nắm bắt tình hình nhân dân

 Thùy Trang – Xuân Hiếu

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn, Mặt trận các cấp trong tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục coi trọng và đổi mới việc nắm bắt tình hình nhân dân theo hướng chủ động, sâu sát, thực chất; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền và trực tiếp tham gia định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.

Mặt trận cần chủ động, sâu sát trong việc nắm bắt tình hình nhân dân

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội. 

Trong 2 ngày từ ngày 23 - 24/7, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ X nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Tham dự Đại hội còn có ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và 490 đại biểu trong đó có 330 đại biểu chính thức, là những người đại diện cho đại diện ưu tú của gia cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, các thành phần kinh tế, dân tộc thiểu số, Mặt trận các cấp.

 Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận cần chủ động, sâu sát trong việc nắm bắt tình hình nhân dân - 1

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã thảo luận cơ bản thống nhất một số mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ tới.

Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của nhà nước và hưởng ứng các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mặt trận cần chủ động, sâu sát trong việc nắm bắt tình hình nhân dân - 2

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Giáo dục, y tế, văn hóa… có nhiều tiến bộ; những vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân từng bước được cải thiện; an sinh xã hội được chăm lo, trật tự an toàn - xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trân tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn bám sát cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, Khánh Hòa đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 62,13 triệu đồng/người. Đời sống nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao, diện mạo đô thị và nông thôn, miền núi, hải đảo có nhiều khởi sắc; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, kiện toàn.

Mặt trận cần chủ động, sâu sát trong việc nắm bắt tình hình nhân dân - 3

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch cũng mong muốn Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục coi trọng và đổi mới việc nắm bắt tình hình nhân dân theo hướng chủ động, sâu sát, thực chất; phân tích, đánh giá khách quan, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền và trực tiếp tham gia định hướng dư luận, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.

Từ kinh nghiệm của một số địa phương vừa qua, Phó Chủ tịch Phùng Khánh tài đề nghị cần có cơ chế hiệu quả, thực chất hơn trong nắm bắt tình hình nhân dân, tránh tình trạng báo cáo thì khẳng định nắm chắc tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên, song khi có tình huống chúng ta lại tỏ ra bị động, lúng túng.

Tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, qua đó vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nhất là các lĩnh vực: công nghiệp, dịch vụ - du lịch và kinh tế biển, trong đó có những sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước như Yến sào, trầm hương…

Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động cần hiệp thương, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, mang đến những kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất, tránh phô trương hình thức, chạy theo thành tích; giảm tối đa sự chồng chéo ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc hằng năm, coi đây là một phương thức đặc biệt trong xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ mỗi địa bàn dân cư.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng mong muốn, Đại hội lần này sẽ tập trung trí tuệ của các đại biểu, dân chủ thảo luận, rút ra bài học thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, đưa công tác Mặt trận của tỉnh Khánh Hòa lên bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Mặt trận cần chủ động, sâu sát trong việc nắm bắt tình hình nhân dân - 4

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

Đồng thời, Mặt trận các cấp, cần bám sát quyền và trách nhiệm của Mặt trận để lựa chọn, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả và sản phẩm cụ thể. Hết sức quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, gần dân, sát dân, đủ năng lực và uy tín, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần vận động, thuyết phục, thu hút lực lượng chuyên gia giỏi, cộng tác viên nòng cốt thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận. Tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh. Giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà.

Sau hai ngày làm việc liên tục, khẩn trương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương 87 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa tái cử Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng thời Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu đi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất