Sóc Trăng: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Mỹ Tú

Lê Văn Dũng

Ngày 10/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sóc Trăng: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Mỹ Tú

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Mặt trận huyện Mỹ Tú đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được công nhận, tái công năm sau cao hơn năm trước, từ 94% hộ gia đình văn hóa (năm 2014) lên 97% hộ gia đình văn hóa (2018); từ 74% khu dân cư văn hóa (năm 2014) lên 93,97 khu dân cư văn hoá (năm 2018) chiếm 93,97 %; vận động Nhân dân tham gia hiến 48.294 m2 đất, đóng góp 41.879 ngày công lao động trị giá trên 30 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đến nay có 3/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên. 

Qua 5 năm, toàn huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo”, trên 8 tỷ đồng; triển khai xây dựng, sửa chữa 255 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ thăm khám chữa bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ học tập, hỗ trợ sản xuất,.. tổng số tiền trên 7 tỷ đồng và  phối hợp vận động triển khai xây dựng, sửa chữa 1.134 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 34,610 tỷ đồng... 

Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Tổ chức, bộ máy và nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ huyện ngày càng được đổi mới, ngang tầm với nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận được kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng; phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Sóc Trăng: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Mỹ Tú - 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, với mục tiêu trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trên cơ sở mục tiêu, 

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của huyện nhiệm 2019 - 2024.
Tại đại hội, bà Khưu Đăng Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng định hướng một số nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú nhiệm kỳ mới...

Đại hội hiệp thương cử 53 vị làm Uỷ viên Ủy viên MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú khóa IX, ông Lê Hoàng Điệt tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất