Đảng cần thực hiện tốt công tác cán bộ đối với tổ chức Mặt trận các cấp

Khắc phục căn bản tình trạng đưa cán bộ không có năng lực, phẩm chất, uy tín khó bố trí nơi khác để về cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đề nghị.

Ngày 17/6, Ban tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội…

Cùng tham dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các đại biểu chuyên gia, nhà khoa học.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng không chỉ nhờ đường lối đúng đắn mà còn tùy thuộc vào phương thức lãnh đạo sáng tạo, linh hoạt. Không có lĩnh vực nào trong lãnh đạo cách mạng lại đòi hỏi tính sáng tạo, linh hoạt như phương thức lãnh đạo của Đảng ta.

Phương thức lãnh đạo đúng đắn mới cho phép tối ưu hóa hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, mấu chốt là giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện, giữa nội dung lãnh đạo và hình thức lãnh đạo, kiên định về nguyên tắc và mềm dẻo về phương pháp…

Trong những năm qua, Đảng ta ngày càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với khả năng thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của Đảng; đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và phát huy trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tinh thần thượng tôn pháp luật, khắc phục buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay Nhà nước.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại hội thảo.
Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, TS Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay mặt Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã báo cáo đề xuất một số vấn đề nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Một là, Đảng cần tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục làm rõ, sâu sắc hơn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Trong đó chú trọng vai trò làm chủ đại diện, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là “Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ”.

Hiện nay chủ trương, đường lối của Đảng đã rất rõ, nhưng chưa thể chế hóa thành các quy định của pháp luật nên hạn chế về kết quả thực hiện. Do đó, trong các Nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết sắp tới về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cần nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm hành lang pháp lý, các điều kiện cho hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Hai là, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua Đảng đoàn và phân công cán bộ, Đảng viên đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Đảng đoàn các tổ chức thành viên có đảng đoàn đều do Ban Bí thư thành lập, giữa Đảng đoàn của MTTQ Việt Nam với Đảng đoàn của các tổ chức thành viên là quan hệ độc lập; nhưng đồng thời, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phải hiệp thương, phối hợp với nhau trong chương trình thống nhất hành động chung của MTTQ Việt Nam.

Do đặc thù của sự liên minh, liên kết giữa  MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên và yêu cầu củng cố tính bền chặt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang đặt ra hiện nay, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần có sự phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn các tổ chức thành viên về mặt cơ cấu tổ chức cũng như nội dung lãnh đạo.

Do đó, cần nghiên cứu tổ chức lại Đảng đoàn MTTQ Việt Nam theo hướng do Bộ Chính trị thành lập (hiện nay là do Ban Bí thư thành lập) để đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tương xứng với vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Trong trường hợp chưa tổ chức lại Đảng đoàn MTTQ Việt Nam theo đề xuất nêu trên thì Bộ Chính trị cần quy định cụ thể về mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và đảng đoàn các tổ chức thành viên.

Ba là, Đảng cần thực hiện tốt công tác cán bộ đối với tổ chức Mặt trận các cấp. Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam là Đảng cử những cán bộ là đảng viên tham gia vào tổ chức Mặt trận, nhất là bộ máy lãnh đạo MTTQ Việt Nam.

Trong lịch sử, đã có rất nhiều cá nhân tiêu biểu trong Đảng tham gia hoạt động của MTTQ Việt Nam và có tín nhiệm cao. Điều đó thể hiện sức mạnh của Đảng, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ Việt Nam.

Từ kinh nghiệm đó, hiện nay Đảng cần cử những cán bộ ưu tú của Đảng, có uy tín, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội sang công tác Mặt trận. Các cấp ủy đảng cần định rõ tiêu chuẩn, điều kiện cần có của người cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể. Đảng lựa chọn những cán bộ ưu tú của Đảng, có uy tín, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội sang công tác Mặt trận, đoàn thể. Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là người được Nhân dân tin yêu bởi năng lực và phẩm chất, bởi tác phong và lối sống mẫu mực.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ Mặt trận và đoàn thể. Đổi mới mạnh mẽ các khâu của công tác cán bộ, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ, bảo đảm chọn và sử dụng đúng cán bộ, nhất là người đứng đầu MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể.

Khắc phục căn bản tình trạng đưa cán bộ không có năng lực, phẩm chất, uy tín khó bố trí nơi khác để về cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy đảng giới thiệu cho các cơ quan này bầu chọn công khai, dân chủ; không nên hạn chế việc cá nhân tự ứng cử từ phía các tổ chức thành viên.

Các cấp ủy đảng lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác hiệp thương để chọn ra những đại biểu ưu tú đưa vào danh sách bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội.

Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ Nhà nước của mình thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, không chỉ bằng giám sát, phản biện xã hội, mà còn thực hiện quyền làm chủ Nhà nước thông qua việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những đại biểu trong bộ máy Nhà nước, những đại biểu do Ủy ban MTTQ Việt Nam hiệp thương dân chủ đề cử.

Bên cạnh đó, chủ trương thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ được triển khai ở cấp huyện gặp nhiều khó khăn do cán bộ quá tải trong công việc, vừa phải tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác dân vận vừa phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của công tác Mặt trận.

Trong khi chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể còn nhiều hạn chế nên khó có thể lựa chọn được Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ngang tầm nhiệm vụ.

Do đó, cần khẩn trương sơ kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Bốn là, cần xác định rõ nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Trong thời gian qua, chức năng của MTTQ Việt Nam hướng vào việc động viên xã hội đối với các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Song, việc thực hiện chức năng động viên xã hội của MTTQ Việt Nam phải làm sao cho phù hợp với tính chất của tổ chức Mặt trận, một tổ chức liên minh chính trị, một tổ chức không có hội viên của riêng mình, mà chỉ có các tổ chức với hội viên và các cá nhân thành viên.

Do đó, việc động viên xã hội của MTTQ Việt Nam không thể trực tiếp đến với các tầng lớp nhân dân, mà chỉ gián tiếp thông qua các tổ chức thành viên. Chính việc tổ chức sự động viên xã hội một cách gián tiếp đó dễ làm cho MTTQ Việt Nam trở thành một tổ chức mang tính hình thức.

Từ đó, một vấn đề đặt ra là, trong điều kiện hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam sẽ được xác định như thế nào?.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ, muốn đoàn kết được toàn dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội, Đảng định hướng, lãnh đạo hoạt động MTTQ Việt Nam tập trung vào nhiệm vụ đại diện và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của toàn dân, thông qua việc tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, bằng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phản ánh tâm trạng, chuyển tải nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân đến với Đảng, Nhà nước.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) đã chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa VI (Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW, ngày 27/3/1990) làm rõ: “Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thực hiện tốt vai trò của Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo của Mặt trận, trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng, lắng nghe ý kiến và cùng bàn bạc, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận, động viên phong trào hành động cách mạng rộng lớn của nhân dân”.

Trải qua 92 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, MTTQ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lịch sử giao phó. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng cần nâng tầm lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội bằng các nhiệm vụ cụ thể đó là: Lãnh đạo thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định của pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ; thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đổi mới tổ chức bộ máy và công tác cán bộ như đề xuất nêu trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với tư cách là một thành tố quan trọng trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng (Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ).

Phát huy vai trò thành viên lãnh đạo tích cực, uy tín của Đảng hóa thân vào MTTQ Việt Nam để vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội thảo.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với họat động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn khi áp dụng vào thực tiễn lại khác nhau.

Tuy nhiên, làm sao phải cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng tới từng cơ quan, đơn vị. Trong công tác chỉnh đốn Đảng thì việc lãnh đạo phải thông qua cương lĩnh, chủ trương, chính sách và thông qua các hoạt động giám sát.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Làng nghề hấp cá vào mùa

Làng nghề hấp cá vào mùa

Thời điểm này, nghề hấp cá cơm ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang tất bật vào vụ. Không khí nơi đây thật rộn ràng.
 Chỗ dựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Chỗ dựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn coi trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào ...

Xem nhiều nhất